AFRIKKALAINEN KORRUPTIO KOHTAA SUOMALAISEN: TAPAUS FREDERICK JA REGINA CHILUBA

Sambia on tunnettu kupari- ja kobolttivaroistaan. Mittavan kaivosteollisuutensa ansiosta Sambia itsenäistyikin vuonna 1964 suhteellisen rikkaana ja kaupungistuneena maana. Kuuluisa Kenneth Kaunda hallitsi maata vuosina 1964-1991, vuodesta 1972 käytännössä yksipuoluejärjestelmän turvin. 1960-luvun loppupuolella kaivokset kansallistettiin. Kuparin maailmanmarkkinahinta romahti pian kansallistamisen jälkeen ja Sambia ajautui korkeasta inflaatiosta kärsiväksi maaksi, jossa hallitukselta varastaminen haittasi oleellisesti kansainvälisen avustustoiminnan vaikuttavuutta.

Nykyään Sambia onkin maailman 49. köyhin maa, jonka kansantulo asukasta kohden vuodessa on vain $4.345 (2015 luku).

Vuonna 1991 maa palasi monipuoluejärjestelmään, kun Movement for Multi-party Democracy (MMD) -puolueen ehdokas, entinen bussirahastaja, apulaiskirjanpitäjä ja ammattiyhdistysaktiivi Frederick Chiluba saavutti vaaleissa maanvyörymävoiton ja nousi maan presidentiksi. Chiluban toisella presidenttikaudella 1996-2001 maan kaivosteollisuus yksityistettiin. Toisen kautensa lopussa presidentti Chiluba kampanjoi perustuslakiin muutosta, joka olisi sallinut hänen yrittää kolmannelle kaudelle, mutta hanke ei saanut lainkaan kannatusta.

Toisen kautensa aikana presidentti Chilubaan kohdistuikin jo laajoja ja raskaita kotimaisia ja kansainvälisiä korruptioepäilyjä liittyen mm. maan kaivos- ja öljyteollisuuteen. Mm. vuonna 2000 IMF ja World Bank (Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki) painostivat Sambian hallituksen teettämään tilintarkastusraportin todetuista väärinkäytöksistä. Raportin rahoitti Euroopan Unioni.

Chiluban seuraaja, samaa MMD-puoluetta edustanut presidentti Levy Mwanawasa poistatti äänin 140-0 Chiluban parlamentaarisen koskemattomuuden. Chiluban korruptiotutkinta annettiin erikoisryhmälle, johon kuului Sambian poliisin, korruption vastaisen komission, huumeita vastaan taistelevan yksikön ja ylimmän tilintarkastusviranomaisen edustajia. Erikoisryhmän toiminnan ja siitä seuranneen, Sambian valtion Chilubaa vastaan Englannissa nostaman siviilioikeuskanteen osarahoitti Ison-Britannian Kansainvälisen kehityksen ministeriosasto (DFID) 2 miljoonan USD lahjoituksella.

Frederick Chiluban tapaus on erittäin tunnettu ja hyvin dokumentoitu, koska hän oli ensimmäinen afrikkalainen valtionpäämies, joka joutui oikeuteen korruption vuoksi. Erittäin kattavan ja hyvin dokumentoidun todistusaineiston perusteella tuomari Peter Smith määräsi toukokuussa 2007 Chiluban ja 19 muun syytetyn maksamaan takaisin 46 miljoonaa USD virka-aikanaan varastamiaan rahoja.

Merkillepantavaa Chiluban korruptio-oikeudenkäynnissä oli juristien merkittävä rooli korruption mahdollistajina ja käytännön toimenpiteiden toteuttajina. Chiluba kieltäytyi tunnustamasta tuomiota Sambiassa, jonka laki ei edellytä Isossa Britanniassa annettujen tuomioiden tunnustamista.

Chiluban tapauksesta on runsaasti aineistoa, esimerkiksi
– Transparency International (UK),
– U.S. Department of State,
– United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
– UK Anti-corruption Forum ja
– International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
ovat myötävaikuttaneet, seuranneet ja raportoineet laajalti Chiluban Sambian valtiolta ryöväämien rahojen takaisinsaamista. Vuonna 2009 järjestö nimeltä CCFD-Terre Solidaire (Catholic Committee against Hunger and for Development) julkaisi raportin (klikkaa tästä), jonka mukaan Chiluban ryöstämien varojen määräksi arvioidaan 560 miljoonaa USD (arvioiden keskiarvo). Rahat ovat edelleen kateissa.

Yksityiskohta presidentti Chiluban korruptio-oikeudenkäynnin aineistossa on se, että vuosina 1995-2001 hän oli antanut $352.000 edestä lahjoja tulevalle vaimolleen, puolueensa naisasiajaoston puheenjohtaja Regina Mwanza’lle. Frederick Chiluba erosi edellisestä vaimostaan vasta vuonna 2000 ja meni Reginan kanssa naimisiin vuonna 2002. Korruptio-oikeudenkäynnin aikana selvisi, että keikarimaisesti pukeutunut presidentti oli ostanut pelkästään yhdestä sveitsiläisestä miesten vaatehtimosta $1.200.000 edestä vaatteita ja korokepohjaisia kenkiä. Maksu oli suoritettu laukussa tuodulla käteisellä.

Reginalle annettujen lahjojen ja presidentin omien vaateostosten arvo asettuu mittakaavaan, kun tiedetään, että presidentti Chiluban virallinen palkka koko kymmenvuotiskaudeltaan oli yhteensä $105.000.

RAHANPESU RIKOSLAISSA

Suomen rahanpesulainsäädäntö noudattaa kansainvälisiä normeja ja sopimuksia.

”Joka

1) ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka

2) peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,

on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.”

Puhuttaessa miljoonista kyse on käytännössä aina törkeästä tekomuodosta.  Tällöin rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rahanpesusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Rikoslain rahanpesupykälien esitöiden mukaan, jotta rahanpesusta voitaisiin rangaista, selvitettynä on oltava se, että esirikos on tapahtunut samoin kuin se, että esirikoksella on saatu taloudellista hyötyä. Sen sijaan rangaistavuuden edellytyksenä ei välttämättä olisi esirikoksen tekijän tuomitseminen rangaistukseen tai edes se, että esirikoksen tekijä on tiedossa. Esirikoksen vanhentuminen ei myöskään ole esteenä rahanpesusäännöksen soveltamiselle.

Regina Chiluba jäi leskeksi Frederick’in kuollessa vuonna 2011. Regina asuu nykyään Lontoossa. Jos esitetään tietoja, joiden mukaan Reginalla on hallinnassaan perintörahasto, josta riittää investoida 33,6 miljoonaa euroa, rahojen alkuperän laittomuudesta ei pitäisi kellään olla mitään epäselvyyttä.

KUNNIANLOUKKAUS RIKOSLAISSA

”Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

SYYTE TÖRKEÄSTÄ KUNNIANLOUKKAUKSESTA

Kuten Hämeen Sanomat on uutisoinut, olen saanut syytteen törkeästä kunnianloukkauksesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta. Käsittelen jälkimmäistä eri kirjoituksessa myöhemmin.

Syyte kunnianloukkauksesta on täytynyt esittää törkeästä tekomuodosta, koska perusmuoto olisi jo vanhentunut.

Haaste, haastehakemus, vaatimukset ja liiteasiakirjat ja niistä ilmenevät tiedot on pidettävä salassa, kunnes asia on ollut esillä käräjäoikeuden istunnossa. Niinpä en nyt kerro, miksi syyttäjä katsoi minun loukanneen liikemies Markku Ritaluoman kunniaa.

Lainaan vain osin mitä Zambia Watchdog kirjoitti – sehän on julkista tietoa, ja kaikki Suomessa asiasta kirjoitettu perustui Zambia Watchdog -verkkojulkaisun lainaamiseen ja Markku Ritaluoman omiin lausuntoihin (koko kirjoitus löytyy edelleen täältä):

”Apparently Mrs Regina Chiluba was attempting to launder the money by investing it into a real estate development project in Finland.

The project in which Mrs Chiluba wants to invests plans to build an 80,000 square meter center comprising car showrooms and related business, according to the web site of the Finnish company Sunny Car Center: http://www.sunnycarcenter.fi/en/

The money was wired from Barclays Bank investment fund owned by Mrs Regina Mwanza Chiluba.”

Vapaasti käännettynä:

“Ilmeisesti rouva Regina Chiluba yritti pestä rahoja investoimalla niitä kiinteistökehitysprojektiin Suomessa.

Suomalaisen yhtiön Sunny Car Centerin verkkosivuston http://www.sunnycarcenter.fi/en/ mukaan projekti, johon rouva Chiluba haluaa investoida, suunnittelee rakentavansa 80.000 neliömetrin keskuksen, jossa on autojen näyttelytiloja ja niihin liittyvää liiketoimintaa.”

On nyt julkista tietoa ja kiistatonta, että Markku Ritaluoma esitti kaupunginhallitukselle Regina Chiluban rahoittajakseen. Tämä tieto ei siten totena voi loukata liikemies Ritaluoman kunniaa, eikä syyttäjä niin väitäkään.

LOPPUKYSYMYKSIÄ LUKIJALLE

Aikanaan 11.8.2014 kh:n kokouksen jälkeen minulta meni kaikkien edellä esitettyjen, Chilubaa koskevien tietojen löytämiseen muutama tunti.

 1. Olisiko jonkun muunkin kuin minun kuulunut tutkia Chiluban väitettyjen rahojen alkuperää, ja mielellään ennen kaupunginhallituksen kokousta?
 2. Onko minulla ollut perusteet epäillä Regina Chiluban rahojen alkuperää?
 3. Olisiko kaupungin tullut ottaa rahat vastaan, jos niitä olisi ilmestynyt?
 4. Onko kyse yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelystä?

JOITAKIN LÄHTEITÄ:

www.ccfd-terresolidaire.org (Biens mal acquis à qui profite le crime?)
www.anticorruptionforum.org.uk (Combating Money Laundering and Recovering Looted Gains)
www.unodc.org (Digest of Asset Recovery Cases)
files.mwe.com (Foreign Corrupt Practices Act Compliance Issues)
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/07/zambia_4.pdf
http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18504
openaccess.leidenuniv.nl (The Plundering of Zambian Resources by Frederick Chiluba And His Friends: A Case Study of The Interaction Between NationalPolitics and The International Drive Towards Good Governance)

7 kommenttia artikkeliin “AFRIKKALAINEN KORRUPTIO KOHTAA SUOMALAISEN: TAPAUS FREDERICK JA REGINA CHILUBA”
 1. Walkman sanoo:

  Nämä ovatkin mielenkiintoisia ilmaisuja : ”Olisiko jonkun muunkin kuin minun kuulunut tutkia Chiluban väitettyjen rahojen alkuperää, ja mielellään ennen kaupunginhallituksen kokousta?”. ”Onko minulla ollut perusteet epäillä Regina Chiluban rahojen alkuperää?”

  Käsittääkseni se kertoo, että kansainvälisyyden nurjasta puolesta ei osalla kh:ta ole ollut ymmärrystä. Tiedonpuutteesta ei voi olla kysymys kun kyseessä on afrikkalainen ”demokratia”.

  Tälläisen maallikon ainoa rahanpesurikos lienee farkkujen takataskuun jäänyt markka-ajan setelivitonen. Hieman se haaleni pesukoneessa mutta ostovoima säilyi. On selvää, että joidenkin politiikkojen henkilökohtaiset kaunat ja antipatiat ovat niin vahvat että asioiden taustojen selvittelyyn ei riitä energiaa. Vauhti on kova ja päätöksiä pitää tehdä heti muuten tilaisuus menee ohi. Luulisi kuitenkin kaupungin virkamiesorganisaatiosta jonkun heränneen ”Afrikkalaisesta” rahasta. Voittajaa ja oikeassa olevaa etsitään sitten oikeudessa. Tärkeintä on liata kollegan maine, hinnalla millä hyvänsä. Hieman tragikoominen koko juttu..

  Olen tässä asiassa vain sen tiedon varassa mitä voin lukea eri medioista ja muodostan käsitykseni asiasta niiden perusteella. Joku muu voi muodostaa toisenlaisen käsityksen. Nyt esille tulleiden ”tietojen” valossa, on ilmeisen harkittua ja tarkoituksellista paljastaa itsensä tietovuotajaksi. Miksi? Jotta saadaan asian todellisuus julki? Kuka vedettää ja ketä? Oikeus sitten aikanaan tekee päätöksen siitä kuka on syyllinen ja mihin.

 2. Kari Ilkkala sanoo:

  Moi Walkman,

  kommenttisi viimeisessä kappaleessa kiteytyy yksi seutumme dilemma median roolista. Ihmiset muodostavat käsityksensä median perusteella… ja jos emme kukin yksilöinä hanki ja jaa itsenäisesti tietoa muista lähteistä kuin somesta, mediasta ja virkaköpien papereista, niin emme me yksilöinä saati yhteisönä kykene arvioimaan saamamme ”tiedon” oikeellisuutta ja merkitystä, emmekä siten pysty juuri minkäänlaiseen informoituun, älykkääseen keskusteluun tai päätöksentekoon.

  Edellisestä kohta enemmän, mutta ensin: en tiedä mistä olet päätynyt käsitykseen, että olisin paljastanut itse itseni tietovuotajaksi? Ylen Ruonaniemen jutuistako? Niiden sanamuodosta voi kyllä senkin johtopäätöksen vetää… Paljastamiseni hoiti kyllä Karppinen, joka rikkoi heti 13.8.2014 lähdesuojani Wiikille, joka sitten tammikuussa 2016 edelleen rikkoi lähdesuojani Kiemungille ja muille. Poliisille myönsin välittäneeni tiedot Sambiaan. Se etu tästä härdellistä oli, että esitutkinnassa sain Ritaluoman toiminnasta valtavasti uutta arvokasta tietoa, johon en olisi lainkaan päässyt käsiksi muuten. Kaikki selviää sitten aikanaan.

  Sitten tästä paikallisen median roolista. Päinvastoin kuin esim. Mikko Soini Lulu Ranteen blogissa ja fb:ssa väittää, Hämeen Sanomat ON asiassa osapuoli, ks. alla.

  Helsingin Sanomien Tommi Nieminen (HS 26.10.2014) kirjoitti Ritaluomasta: ”Hän vahvistaa, että hän alun perinkin yhdisti Sunny Car Centerin ja HPK:n yhtiöittämisen. Kun kaupunki olisi auttanut Ritaluomaa rakentamaan jättimäisen autokaupan, vastalahjaksi Ritaluoma olisi kumppaneineen sijoittanut HPK:hon.” Tuohon aikaanhan HPK:n lisenssi oli viimeisenä liigajoukkueena liigan yhtiöittämisvaatimuksen vastaisesti yhdistyksellä, joka oli ainakin millin luokkaa pakkasella ja kansanomaisesti sanottuna ”kusessa silmämunia myöden”. HPK:n pallit olivat ns. Ritaluoman kourassa.

  Silloisen HPK:n kiekkoilun tuki Oy:n (nyt HPK Liiga Oy) pääomistajia olivat Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Aina Group Oyj. SCC-hankkeen aikana tukiyhtiön hallituksessa touhusi mm. SCC:n kätilö Heikki Hietanen, Sari Rautio ja Juha Matti Vihervuori. Muita nykyisiä hallituksen jäseniä ovat mm. hallituksen nykyisenä puhiksena Jari Koskinen sekä Tapio Vekka ja Jatke Uusimaa Oy:n hallituksen jäsen ja ex-toimari Jarmo Lempiäinen. Iisakki Kiemunki oli tunnetusti SCC:n hallituksen jäsen 2012 – 2014.

  Valistunut veikkaus on, että Osuuspankki ja Pohjantähti olivat liigayhdistyksen enemmän kuin pitkämielisiä rahoittajia. Huomioiden vielä tukiyhtiön omistuspohja, ei olekaan ihme, että 11.8.2014 kh:n kokoukseen ilmestyi Ritaluoman puhemieheksi myös SCC:tä merkittävästi rahoittaneen Pohjantähden toimari Eero Ylä-Soininmäki.

  Juha Matti Vihervuori toimi tukiyhtiön hallituksen jäsenenä yhtiön alusta vuodesta 2006 alkaen ja puheenjohtajana 13.12.2011 – 7.11.2013. Vihervuori on Hämeen Sanomien ex-toimari ja Aina-Group Oyj:n ex-johtoa. Nykyinen Hämeen Sanomien päätoimittaja ja toimitusjohtaja, Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja sekä Lännen Median hallituksen jäsen Pauli Uusi-Kilponen taas toimi tukiyhtiön hallituksen puheenjohtajana 7.11.2013 – 6.5.2015.

  Pauli Uusi-Kilponen itse kirjoitti allekirjoittaneesta 5.3.2016 alanurkassaan syyttömyysolettaman vastaisesti, että olen syyllistynyt virkasalaisuuden rikkomiseen. Kirjoitettuani asiasta vastineen (HäSa 8.3.2016), jossa avasin SCC:n ja HPK:n yhteyttä ja Uusi-Kilposen roolia HPK:n tukiyhtiössä valaistakseni hänen sidonnaisuuttaan itse juttuun, hän soitti minulle ennen julkaisua ja vaati minua poistamaan hänen ja HPK:n osuuden vastineesta. Oli kuulemma sovittu ettei Ritaluomaa sijoituksen toteutuessa olisi nimetty hallitukseen. Siis mitä väliä sillä olisi ollut?! En suostunut, sillä lukijoilla on oikeus tietää myös median ja toimittajien sidokset ja kytkökset uutisoitaviin aiheisiin.

  Aina Group, Hämeen Sanomat ja niiden vastuuhenkilöt ovat omistuksellisesti ja johdollisesti sekaantuneet yhteen viime vuosien noloimmista kuntapäättäjien vedätyksistä, ja siten Hämeen Sanomat ja sen päätoimittaja on osallinen koko jutussa. Hämeen Sanomien juttuja ja toimituksellista linjaa tulee tarkastella näiden tosiseikkojen valossa – mitä enemmän luette Hämeen Sanomia, sitä vähemmän tiedätte.

  • Walkman sanoo:

   Varsin kattava paketti SCC:n ja osallisten suhteista. Jos ne eivät pidä paikkaansa niin oikaiskoon joku asianosainen mahdolliset virheet.

   Se että blogisti olisi oma-aloitteisesti kertonut olevansa tietovuotaja on vain minun mielikuvitukseni herkuttelua kiinnostavaan aiheeseen liittyen.

   Tilanne on kuitenkin mielenkiintoinen oikeusistunnon ja Hämeenlinnan kunnallispolitiikan kannalta. Vaatimattomat tietoni ja osaamiseni suomalaisesta oikeusjärjestelmästä eivät anna minulle mahdollisuutta kuin hieman pohtia asian juridista puolta, käyttäen ns. maalaisjärkeä, siis siten että, miltä minusta vaikuttaa.
   Kun on ilmeistä ja toteen näytettävissä, että mahdolliset ”Sambian” rahat olisivat olleet vääryydellä, ellei peräti rikollisesti hankittuja niin millä perusteella joku voitaisiin tuomita vahingonkorvauksiin tai yleensä mistään ilmeisen rahanpesurikoksen julkituomisesta ja ”näytöstä” hankkeen puuhamiehen osallisuudesta siihen.

   Minkälaisiin toimiin viranomaiset ryhtyvät ilmeisen rahanpesurikoksen tai sen yrityksen nyt tultua ilmi jää nähtäväksi. Todennäköisesti tai ehkä tässä on sitten oikeuden mukaan toimittu ”hyvässä uskossa” ja puuhamieskin on joutunut itse huijauksen tai sen yrityksen uhriksi. Aika näyttää.

   Olen ollut HPK:n kannattaja aina ja sellaisena pysyn, kaikista kunnallispolitiikan sotkuista huolimatta.

 3. Lauri Kivimäki sanoo:

  Minua alusta alkaen kiinnosti tässä SCC-tapauksessa siinä piilevän klassisen huijauksen tunnusmerkit. Esiteltiin suunnitelma lukuisine työpaikkoineen. Mainoskuvat olivat varsin loistavat. Kukapa ei olisi tästä innostunut. Kukaan ei havainnut, että hankkeen rahoituksesta puhuttu kuin epämääräisyyksiä. Kun aikaa kului olisi kaupungin päättäjien pitänyt edes epäillä että hankkeen aloitus oli rahoitusta vaille valmis. Rahaahan oli tulossa milloin mistäkin päin maailmaa. Kukaan ei kiinnittänyt huomioita, että jos puhutaan näin mittavasta rakennuskohteesta ja sen tuomista työpaikoista suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt suorastaan kilpailevat hankkeeseen osallistumisesta. Mukana oli vain muutaman miljoonan pikkutoimija lähiseudulta.
  ilkkalan kirjoitus varmistaa epäilyni siitt., että Heikki Hietasen Hml visiitin tarkoituksena ei ollut kuin saattaa jääkiekko, kaupunki ja Ritaluoma yhteyteen. Tämä todistaa sen että kaupungissa ei ole mikään muuttunut 1980 luvun lopun, jolloin oli kaupunki Kummila ja Kantapankki symbiooosi. Näiltä nykyisiltä puuttui vain raha.
  On yleisesti tiedossa, että julkisella sektorilla ei ketään viedä oikeuteen tietämättömyyden osamattomuuden ja hyväuskoisuuden takia eikä myöskään hankkeiden tarkoitushakuisuuden. Vaatii kuitenkin erikoisen luonteen, että pystyy elämään sen kanssa.
  En tunne Ritaluomaa sen kummemmin joku blogisti Häntä ylisti menestyväksi kiinteistösijoittajaksi. No muutaman miljoonan velkapääomalla toimiva supliikkimies ei sitä todellakaan ole. Kun seuraa minkälaisija kiinteistösijoituksia viimevuosina Suomessa on tehty. Niiden yhteydessä ei juurikaan ole puhuttu kaatumisesta rahoitukseen. Asialla ovat todelliset tekijät.
  Maaliskuussa saamme seurata hyvinkin tarkaan valikoitua oikeudenkäyntiselostusa paikallislehdissä. Tuomiokin tullee ennen kuntavaaleja ja raskaimman mukaan. Paikallisoikeus tietää varmasti, että voi antaa tuomion minkä hyvänsä. Asia edennee korkeimpiin oikeusateisiin. Vaikka syytteet kaatuisivat kaupunki varmaan valittanee asiasta tuntien porukan.

 4. Lauri Kivimäki sanoo:

  Jos lukee vain Hämeen sanomia ei tiedä, että Afrikan ja Kauko-Idän demokratioissa on syrjäytetyn hallitsijan tapana tyhjentää maan kassa erorahana, mitä voi sitten sijoitella vaikka kannattaviin kiinteistöprojekteihin muualla.

 5. Silvon Tapsa sanoo:

  Taitavat nämä afrikkalaiset sijoittajat olla niin ovelia kauppamiehiä ja neuvottelijoita, ettei niiden perässä suomalaisella älyllä pysy?

  Hyvä esimerkki tämä Karin vanha satiirinen piirros:

  https://i.ytimg.com/vi/gWIUx-EcM1Q/maxresdefault.jpg

  Tämä, yhdistettynä suomalaiseen hyväuskoisuuteen, ei ole hyvä pari…

  Silvon Tapsa

  • Lauri Kivimäki sanoo:

   No Karihan oli aikaansa edellä oleva visionääri muissakin kuin pakolaisasiassa. Eikö tuokin karikatyyri liity siihen kun silloinen maahanmuuttoviraston pomo (oliko Vartia) lähti Virosta houkuttelemaan maahanmuuttajia tänne. Voi olla että Suomen lepsu maine niissä asioissa johtuu jo niiltä ajoilta.

Jätä kommentti

css.php