VASTAUS TILAPÄISELLE VALIOKUNNALLE

Koska Hämeen Sanomat on omaksunut toimituksellisen linjan, jossa se ei enää julkaise mitään meidän ns. ”persukaksikon” vastineita, eikä anna meille mahdollisuutta kommentoida julkaistessaan meidät epäedulliseen valoon saattavia kirjoituksia, julkaisen tässä kokonaisuudessaan sen kirjallisen vastineen, jonka annoin tilapäiselle valiokunnalle kaupunginhallituksen erottamista koskevassa asiassa.

Saamieni tietojen mukaan valiokunta sai 15 minuuttia aikaa lukea allekirjoittaneen ja Lulu Ranteen kirjalliset vastaukset, yhteensä 18 sivua täyttä asiaa.

Samoin totean, että en ole saanut kaikkea valiokunnalle toimitettua aineistoa voidakseni lausua asiasta.

Samoin, en ole saanut valtuustolle toimitettua materiaalia – eikä minulla luonnollisestikaan ole tilaisuutta puolustaa itseäni valtuustossa.

_______________________________________________________________________________

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto / tilapäinen valiokunta

Asia: asianosaisen kuuleminen liittyen kaupunginhallituksen luottamuksen arvioimiseen.

Kaupunginhallituksen toimintaympäristö ja luottamus

Arvioitaessa kaupunginhallituksen nauttimaa luottamusta, tulee huomioida ketkä kaikki vaikuttavat kaupunginhallituksen toimintaympäristöön ja kokousten dynamiikkaan:

 • Läsnä olevat ja esittelystä vastaavat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja
 • Läsnä olevat ja merkittävää puhe- ja vaikutusvaltaa käyttävät valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Infopykälissä läsnä olevat ja asioiden valmistelua esittelevät johtavat virkamiehet ja muut toimijat ja sidosryhmät

Kaupunginhallituksen jäsenet saavat kaikilta em. tahoilta valtavan määrän erilaista paitsi valmistelu- ja esittelytietoa, myös muita mielipiteen ilmaisuja ja kannanottoja. Valtaosin kaikki on asiallista ja luotettavaa, mutta on joitakin kestoaiheita, joissa kaupunginhallitusta sekä asioista jäävää valmistelujälkeä vedätetään huolellisesti valitulla toimintastrategialla, johon liittyy joko asioiden kertomatta jättäminen ja/tai harhaanjohtavien tai jopa totuuden vastaisten tietojen tahallinen antaminen.

Tyypillisiä ongelmallisia kestoaiheita ovat maankäyttö, elinkeinohankkeet sekä kaupunkikonsernin yhtiöiden toiminta.

Valtuuston luottamuksen ansaitseva kaupunginhallitus ja etenkin sen puheenjohtajisto tunnistavat tällaiset tilanteet, puuttuvat ja korjaavat asian ja ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin toiminnan vastaiseksi korjaamiseksi ja tarvittaessa virkavastuun toteuttamiseksi.

Kun näin ei toimita räikeimmissäkään tilanteissa, luottamus johtavien poliitikkojen ja virkamiesten toimintaan ja motiiveihin rapautuu vakavasti.

Nyt tässä arvottomassa farssissa keskitytään kaupunginhallituksen työskentelyyn liittyneiden lukuisien ongelmien esiintuojien lynkkaukseen sen sijaan, että valiokunta lainkaan suostuisi edes tunnistamaan saati arvioisi todellisia ongelmia.

Kuten olen 29.2. tapahtuneessa tilapäisen valiokunnan suullisessa kuulemisessa todennut, olisi ensiarvoisen tärkeää, että koko kaupunginhallitus erotetaan nimenomaan oikeista syistä. Oikea syy on se, että kaupunginjohdon ja -hallituksen toiminta loukkaa räikeästi kunnallishallinnon legitimiteettiä ja kuntalaisten oikeutettuja odotuksia. Kahden perussuomalaisen savustus ulos hallituksesta ei ratkaise ensimmäistäkään ongelmaa, vaan ainoastaan tekee vanhan menon jatkumisen mahdolliseksi ja mukavammaksi.

Esimerkkejä valtuustokauden tapahtumista

Lähinnä tilapäisen valiokunnan ja valtuuston tulevan toiminnan dokumentoimiseksi listaan seuraavassa koko joukon tapahtumakokonaisuuksia, joiden pitäisi ensisijaisesti olla valiokunnan ja valtuuston pohdinnassa niiden arvioidessa, nauttiiko kaupunginhallitus valtuuston luottamusta, ja jos ei nauti, eritoten MIKSI JA KENEN TOIMINNAN VUOKSI ei nauti. Lista ei ole lähellekään tyhjentävä, mutta edustava se on.

Innoparkin erityinen tarkastus

Esimerkiksi Innoparkin ns. erityinen tarkastus osoittautui täysin arvottomaksi, koska toimeksianto ei ollut AVI:n määräämää erityistä tarkastusta vastaava, ja koska tarkastuksen suorittaneet ns. ”luottotilintarkastajat” toimivat hyvän tilintarkastustavan vastaisesti. Kaupungin ja sen poliitikkojen omissa intressipiireissä operoivien tiettyjen tilintarkastajien piirin toimista voisi kirjoittaa erillisen kirjan. Onneksi alan ongelmia ollaan tunnistamassa tilintarkastustoimen valvonnan siirtyessä PRH:n yhteyteen.

Tässäkin asiassa Iisakki Kiemunki ja Hämeen Sanomat varasti Tilintarkastuslautakunnan (TILA) päätöksen uutisoinnin ja tulkinnan, vääristäen sen täydellisesti koskemaan vain johdannaisten arvonmääritykseen liittynyttä osaa TILA:n päätöksestä. TILA arvioi myös muun tilintarkastajien toiminnan hyvän tilintarkastustavan vastaiseksi. Tosiasiassa koko erityisellä tarkastuksella ei saavutettu lainkaan sille yleisesti hyväksyttävissä olevia tavoitteita, koska toimeksiannon määrittelivät ja tarkastuksen suorittivat tahot, jotka eivät olleet puolueettomia ja riippumattomia.

Seuraavassa ote TILA:n päätöksen muista kuin korkojohdannaisia koskeneesta yhteenvedosta:

Päätös annettu 27.2.2013

Raportin käyttäjät eivät voi arvioida kaikkien Hakalan ja Launiksen Raportissa esittämien yksittäisten päätelmien luotettavuutta, koska lukija ei kaikkien Raportin päätelmien osalta saa Raportista tietoa, mihin lähteisiin ja tarkastustoimenpiteisiin yksittäisen päätelmän tiedot perustuvat. Hakalan ja Launiksen raportointi on siitä syystä tilintarkastuslain 22 §:ssä säädetyn hyvän tilintarkastustavan vastaista.

Hakala ja Launis ovat toimineet vastoin tilintarkastuslain 22 §:ssä säädettyä hyvää tilintarkastustapaa. He ovat Raportissaan todenneet suorittaneensa toimeksiannon noudattaen ISRS 4400 standardia, mutta eivät ole raportoinnissaan noudattaneet sitä kaikilta osin.

Tilintarkastuslain 49 §:n perusteella TILA antaa KHT Hakalalle ja KHT Launikselle varoituksen.

Koko Innopark ja sen tilintarkastusfarssi oli osoitus kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon symbioosista, jossa asioista päätetään epävirallisesti, ongelmia ei koskaan tuoda esiin eikä kukaan joudu koskaan minkäänlaiseen vastuuseen.

Levigate

Vekan ja Kiemungin rooleista

Johtavat päättäjät tiesivät kuntavaalivuonna 2012 hyvissä ajoin, että kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan konsernijaos 2013 alusta. Kaupunginhallitus päätti hallintosäännön muutosesityksestä jo 26.3.2012. Samoin kaikkien tiedossa oli, että valtuustokauden alussa kaikkien kaupunkikonserniyhtiöiden hallituksiin tulee muutoksia.

Tiedossa oli myös se, että konsernirakennetta tultaisiin voimakkaasti uudistamaan. Sekin tiedettiin, että yhtiöiden hallitusten jäsenet olisivat jäävejä työskentelemään konsernijaoksessa.

Selvää siis piti olla, että konserniohjauksen, elinkeinopolitiikan ja yhtiöiden strategian uudistaminen kuuluisi uudelle kaupunginhallitukselle, konsernijaokselle ja yhtiöiden uusille hallituksille.

Esimerkiksi, vielä tämän vuoden tammikuussa 7.1.2016 Uusi kunta -prosessin yhteydessä Iisakki Kiemunki oli itse seuraavaa mieltä vastustaessaan prosessin syventämistä: ”Voisin kuvitella, että huhtikuussa 2017 valittava valtuusto haluaa itse laatia oman visionsa, strategiansa ja siihen liittyvät tavoitteet – aivan kuten tämäkin valtuusto teki kautensa alussa.” Olisi luullut hänen olleen tätä mieltä myös vuonna 2012 tai maaliskuussa 2013.

Kaikesta edellä olevasta huolimatta konsernijaoksen puheenjohtaja Tapio Vekka vei itsensä, osan kaupungin johtoryhmää ja yhtiöiden vanhat hallitukset Leville 6.-9.3.2013 seminaariin, jonka ohjelmassa oli mm. ”elinkeinokonsernin nykyisen rakenteen sekä vaihtoehtojen tarkastelua”. Samaan aikaan konsernijaoksen puheenjohtaja Vekka oli jäävi hoitamaan tehtäväänsä, koska hän oli edelleen kolmen Leville kokoontuneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja: Kehittämiskeskus Oy Hämeen (eli nykyisen Linnan Kehityksen), Kantolan Kiinteistöt Oy:n ja Peruskorjauskeskus Oy Hämeen.

Vekan ja Kiemungin julkisuudessa esittämien lausuntojen mukaan Levin seminaarista oli päätetty hyvissä ajoin 2012 puolella. 18.2.2013 pidetyssä konsernijaoksen kokouksessa puheenjohtaja Vekalta kysyttiin kolme (3) kertaa, koska jaos aloittaa konsernirakenteen valmistelun? Vastausta tai tietoa runsaan 2 viikon päässä olleesta Levin seminaarista ei saatu. Kokouksessa läsnä olleista ja Levillä lähdössä olevista silloisesta kh:n puheenjohtaja Iisakki Kiemungista, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuosta tai liiketoimintajohtaja Kari Suokkaasta ei kukaan kertonut runsaan 2 viikon päässä olevasta seminaarista.

Vekka itse vastasi 13.3.2013 Kaupunkiuutisten kysymykseen ”Eikö ole kuitenkin omituista, ettei konsernijaoston varapuheenjohtajalle kerrottu seminaarista mitään?” seuraavasti: ”Kyllä häntä olisi voitu informoida asiasta, mutta konsernijaostolla on ollut vasta yksi kokous, ja siihen aikaan asia ei tullut mieleen.” Ei tullut mieleen, vaikka kolme kertaa kysyttiin? Tämä ei estänyt Vekkaa valehtelemasta myös 15.2.2016 kv:n kokouksessa koko valtuustolle, että hän olisi käynyt asian läpi konsernijaoksen 18.2. kokouksessa (valtuuston 15.2. kokouksen nauhoite kohta 48:14).

Kari Karppisen roolista Levigate-jutussa

Kari Karppinen on ilmeisesti unohtanut, että hän on lehtensä päätoimittaja ja vastaa mitä lehteensä painetaan.

Koska minulla ei ollut keinoja saada 100% varmuutta jutun todenperäisyydestä, sovin tietolähteen ja Karppisen kanssa, että Karppinen on yhteydessä lähteeseen ja arvioi ihan itse jutun julkaisukelpoisuuden. Karppinen lupasi tällekin henkilölle lähdesuojan, mutta senkin Karppinen onnistui sössimään.

Karppinen EI KOSKAAN OLLUT YHTEYDESSÄ LÄHTEESEEN ennen jutun julkaisua, vaikka hänellä oli siihen viikkoja aikaa. On melko paksua hänen tulla tässä vaiheessa väittämään, että häntä ”vietiin”.

Pasi Vesalan roolista Levigate-jutussa ja siten tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Pasi Vesala oli itse mukana Levin seminaarissa ja on siten jäävi käsittelemään koko Levi-asiaa.

Johtopäätös

Ns. Levigatessa kysymys EI ole siitä, tiesinkö minä tai Lulu Ranne etukäteen tulossa olevasta, vaan johtavien poliitikkojen (Vekka, Kiemunki), virkamiesten (Isosuo, Suokas) ja elinkeinoyhtiöiden järjestelmällisestä toiminnasta pitää Levin seminaari uusilta luottamushenkilöiltä salassa ja siten estää yhtiöiden uusien hallituksien ja konsernijaoksen Pro Hämeenlinnan ja etenkin Perussuomalaisten edustajilta pääsy vaikuttamaan valtuustokauden keskeisten asioiden valmisteluun. Selvää on myös se, etteivät Pro Hämeenlinnan tai Perussuomalaisten luottamushenkilöt olisi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hyväksyneet Levin seminaarin kaltaista kaupungin ja yhtiöiden varojen tuhlaamista.

Vekan ja Jatke Oy:n vedätys Engelinrannan suunnittelukilpailussa

Koko Engelinrannan suunnittelukilpailun päätöksentekoprosessi ajoituksineen olisi sekin erillisen, vähintään gradutasoisen tutkielman paikka, johon tila ja aika eivät nyt riitä.

Kilpailu järjestettiin tavalla ja ehdoilla, joka kiistämättömästi edellyttää hankintalain suunnittelukilpailuja koskevien säännösten noudattamista, siellä keskeisenä 34 §:

34 § Suunnittelukilpailun tuomaristo ja sen päätöksenteko

Suunnittelukilpailussa on oltava tuomaristo, jonka jäsenten on oltava kilpailuun osallistuvista riippumattomia luonnollisia henkilöitä. Jos suunnittelukilpailuun osallistujilta vaaditaan tiettyä ammatillista pätevyyttä, vähintään kolmasosalla tuomariston jäsenistä on oltava sama tai vastaava pätevyys.

Tuomariston on oltava päätöksissään tai lausunnoissaan riippumaton. Osallistujien ehdotuksia on arvioitava nimettömästi ja yksinomaan suunnittelukilpailua koskevassa ilmoituksessa esitetyillä perusteilla. Nimettömyyden suojaa on noudatettava siihen saakka, kunnes tuomaristo on antanut lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä.” Lihavointi minun.

Tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vekka, jonka lähipiiriyhtiöllä oli käynnissä merkittävä ns. Vekan alueen kaavoitus- ja kiinteistökauppahanke Jatke Uusimaa Oy:n eli kilpailun sittemmin voittaneen Jatke Oy:n täysin omistaman tytäryhtiön kanssa. Tapio Vekka ei missään vaiheessa oma-aloitteisesti kertonut sidonnaisuudestaan, vaan asia paljastui ns. Vekan alueen kaava- ja maankäyttösopimuksia koskeneiden valitusten käsittelyn yhteydessä 2013 aikana. Hän jääväsi itsensä vasta 18.12.2013 tuomariston kokouksessa haastettuani hänet hänen sidonnaisuuksistaan.

Tapio Vekan ja hänen lähipiirinsä intressi Vekan alueen kiinteistökaupoissa Jatkeen kanssa oli yli 2 M€ (HäSa 16.04.2015). Vekka oli siten ehdottoman jäävi toimimaan tuomaristossa sen työn missään vaiheessa.

Lisäksi hankintalaki edellyttää, että suunnittelukilpailun työt arvioidaan nimettöminä siihen asti, kunnes päätös valinnasta on tehty. Arvostelu tulee tapahtua pelkästään kilpailijoille ilmoitetuilla kriteereillä. Nämä kummatkin säännökset rikottiin.

Kilpailutyöt käsiteltiin hankintalain vastaisesti kilpailijoiden nimillä heti ensimmäisestä arviosta lähtien. Lopussa kaksi kilpailutyötä päätyi tasapisteisiin, jolloin tuomaristo ensin

a) äänesti voittajaksi Jatke Oy:n ja sen jälkeen

b) pisteytti työt uudelleen osin uusilla, kilpailuun kuulumattomilla kriteereillä, jotta Jatke Oy:n työ saatiin voittajaksi myös pisteillä.

Minulla on em. käsittelyn toteennäyttämiseksi riittävä sähköposti- ja pöytäkirjamateriaali tallella.

Yhdistettäessä Jatke Oy:n ja Vekan hankkeet ja kaupungin päätöksentekoprosessi Jatke Oy:n kilpailutyön sisältöön käy selväksi, että Jatke Oy oli valmistellut kilpailutyötä ja siihen liittyneitä muita asioita ja kumppanuuksia merkittävästi kauemmin, kuin mihin kilpailuaika oli antanut mahdollisuuden ja verrattuna muihin kilpailijoihin. Kilpailun tarkoituksena oli ainoastaan varmistaa Jatke Oy:n valinta Engelinrannan suunnittelukumppaniksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toiminnan tekee erityisen härskiksi se, että kunnan tarkoitukselliseen hankintalain vastaiseen toimintaan ei voi hakea muutosta kuntalain tai hallintolainkäyttölain perusteella. Muutoksenhakuoikeus on vain niillä toimijoilla, jotka osallistuivat tai olisivat voineet osallistua hankintaprosessiin tarjoajina. Alan toimijat taas tyytyvät pienessä maassa vallitsevaan käytäntöön, koska oikeuksiaan puolustavilta yrityksiltä loppuvat nopeasti työt.

Fici-Copy

Kaupungin toiminta ns. Fici-Copy -jutussa poikkeaa muiden jutussa vahinkoa kärsineiden yhteisöiden toiminnasta. Kutakuinkin kaikki muut yhteisöt ovat nostaneet korvauskanteen vahingon aiheuttaneita henkilöitä vastaan.

Päinvastoin kuin yhtiöiden hallitusten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella ollut apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on hallituksia tahallisen virheellisesti ohjeistanut, yhtiöiden hallitukset olisivat voineet ryhtyä hakemaan OYL 22 § mukaista vahingonkorvausta toimitusjohtajilta heti, kun vahingon peruste, määrä sekä Fici-Copy Ky:n ja Kimmo Anderssonin varattomuudet oli todettu loppuvuodesta 2013 ja ihan viimeistään syksyllä 2014.

Mitään rikosoikeudellista ratkaisua ei ole tarvinnut odottaa, mutta väärä ohjeistus on aiheuttanut OYL 22 § mukaisen kanneoikeuden vanhenemisen. Sen sijaan normaali vahingonkorvauskanne olisi edelleen mahdollinen, jonka senkään menestyksellinen ajaminen ei olisi edellyttänyt tuomioiden odottelua tai rikosoikeudellisen vastuun syntymistä.

Asia on ollut jo edellisen kaupunginjohtajan Tapani Hellsténin käsittelyssä ja tiedossa maaliskuusta 2011 lukien. Silti asiaa ei koskaan tuotu kaupunginhallituksen käsittelyyn. Yhtiöiden hallitukset käsittelivät asiaa ensimmäisen kerran marras-joulukuussa 2013, ja konsernijaosto ensimmäisen kerran vasta 9.2.2015.

On täysin käsittämätöntä, että kaupunki johtavien poliitikkojensa ja virkamiestensä tahallaan antamilla virheellisillä ohjeilla, oikeiden päätöksentekokanavien käyttämättömyydellä ja lopulta puhtaalla enemmistövallalla ottavat kaupunkikonsernin kannettavaksi vähintään 152.000 € tappiot, jotka kuuluvat yksikäsitteisesti kyseisten toimitusjohtajien vahingonkorvausvastuun piiriin.

Tällainen toiminta tuhoaa kaupungin hallinnon uskottavuuden viimeisetkin rippeet.

Terveyspalvelut -liikelaitoksen alasajo, Risto Mäkisen kohtelu, Jukka Lindbergin ja kaupungin johdon toiminta

Terveysliikelaitoksen palvelusopimusta ja taloutta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 2013 ja 2014. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg syötti hallitukselle systemaattisesti käsitystä, että Terveyspalvelut -liikelaitoksen talous ei ole hallinnassa (menot ylittämässä sovitun eikä rahoilla saada sovittua palvelua) ja että ongelma on liikelaitoksen toimitusjohtajan Risto Mäkisen yhteistyökyvyttömyydessä ja johtamisessa. Väite liikelaitoksen taloudesta oli kummallinen, kun liikelaitoksen 2013 tilinpäätös oli lopulta voitollinen ja taseen voitto/tappiotili plussalla.

Koska tilaajajohtaja ja liikelaitos esittivät taloudestaan erilaisia lukuja, kysyi kaupunginjohtaja Timo Kenakkala tarkastuspäälliköltä, kumman lukuihin tämä ”uskoi”?! Ilman mitään konkreettisia perusteluita tai laskelmia tämä luki tuulen suunnan ja ”uskoi” Lindbergin lukuja.

Lopulta tilattiin konsultti Broadscope, jonka voimin pyrittiin todistamaan Terveyspalveluiden alennustila taloudellisesti ja johtamisen kannalta. Talouden ennustettiin menevän 200.000 € pakkaselle, mikä oli hiukan huvittavaa: 0,5 % 40 M€ menoista ja tämä kritiikki tilaajajohtajalta, jonka kaksi lautakuntaa ylittivät vuosina 2009-2013 budjettinsa yhteensä yli 18 miljoonalla eurolla.

Kevään aikana tehtiin kuitenkin ulkopuolisten tahojen toimesta kanavamallin monitahoarviointi, joka tuotti liikelaitoksen, Risto Mäkisen ja johtotiimin kannalta erittäin hyvät tulokset.

Tämä ei käynyt tilaajajohtaja Jukka Lindbergille, jolla oli toinen agenda. Hän määräsi, ettei monitahoarvioinnista tiedoteta mitään. Määräykselle löytyy kolme todistajaa. Ja niinpä liikelaitoksen johtokunta, TETOLA, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto pidettiin tahallaan pimennossa dokumentista, joka tuki Risto Mäkisen hyvää työtä Terveyspalveluissa.

Meitä on syytetty virkamiesten mollaamisesta kaupunginhallituksessa. Arvostelu näyttää olevan sallittu ainoastaan valtapuolueiden edustajille: niin Risto Mäkinen kuin Päivi Salomaakin ovat saaneet osakseen rankkaa ja perusteetonta arvostelua kaupunginhallituksessa ja nimenomaan Iisakki Kiemungin taholta.

Kun syksyllä 2014 valtuustoa peloteltiin, että Terveyspalvelut -liikelaitoksen talous on kuralla, tosiasiassa liikelaitos teki vuodelta 2014 lähes 1,2 M€ eli 3,4 % ylijäämää.

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg rikkoi selkeästi virkavelvollisuutensa, kun esti kanavamallin monitahoarvioinnin esittämisen yhdellekään luottamuselimelle tilanteessa, jossa liikelaitoksen arviointi oli kriittisessä vaiheessa. Salaaminen on kiistaton tosiasia, jonka mm. kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on kh:n sdp:n ryhmälle myöntänyt.

Salaamien oli taas asia, joka kaupunkilaisilla oli täysi oikeus tietää. Lisäksi kyseessä oli virkavelvollisuuden rikkominen, josta olisi pitänyt käynnistää asianmukainen kaupunginhallituksen Lindbergin kuulemismenettely ja tarvittaessa jatkotoimenpiteitä virkavastuun toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus ei saanut kuulla Lindbergiä asiassa lainkaan. Sen sijaan, että kaupunki olisi aloittanut kunta- ja virkamieslain mukaisen prosessin Lindbergin osalta, kaupunki käynnistikin työpaikkakiusaamisprosessin minua, Lulu Rannetta, Hannu Kärpästä ja Ritva Oinosta vastaan. Sitäkään prosessia ei viety niin pitkälle, että riippumaton taho olisi selvittänyt, onko kiusaamista todella tapahtunut. Meitä vain uhattiin oikeustoimilla, vaikka nimenomaisesti vaadimme, että uhkailun sijaa viekää asia oikeuteen, jotta saadaan siihen selvyys.

Kaupunki toimii siis niin, että sisäpiirissä olevat viranhaltijat ja kaupunkikonsernin yhtiöiden toimielimet ja vastuuhenkilöt voivat tehdä mitä hyvänsä joutumatta minkäänlaiseen vastuuseen. Sen sijaa kriittisiä vähemmistöpuolueiden poliitikkoja vastaan hyökätään.

SCC

En käy koko prosessia läpi, säästän sen poliisille. Nostan kuitenkin esiin kaksi erityisen törkeää toimintatapaa, jotka ovat murskanneet lopunkin luottamuksen kaupungin johtavien virkamiesten valmistelua kohtaan.

Kyse on tonttikaupan omistuksenpidätysehdon muotoilusta ja infraurakan suorahankinnasta.

Omistuksenpidätysehto

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon on juristi, joka on vastannut kaupungin maankäytöstä koko virka-aikansa, ja osallistunut maankäytön asioihin jo aikaisemminkin ollessaan kaupungin lakimies.

Kauppakirjaluonnos tuotiin kaupunginhallitukselle pykälässä KH 22.4.2014 § 16. Tällöin niin esittelytekstissä kuin kauppakirjaluonnoksessa todettiin, että mikäli kauppahinta ei ole maksettu kokonaan eräpäivänä, kauppa purkautuu ja kaikki asiaan liittyvät sopimukset raukeavat ilman eri menettelyä.

Tällä ehdolla oli merkittävä vaikutus ainakin allekirjoittaneen suostumiseen kauppakirjan hyväksymiseen ilman, että kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä.

Isosuo on juristina tiennyt, ettei tehty kiinteistökauppa purkaudu koskaan ilman eri menettelyä. Niinpä 7.5.2014 allekirjoitettuun kauppakirjaan omistuksenpidätysehdosta oli poistettu kohta ”…ilman mitään eri toimenpiteitä.”

Miten kaupunginhallituksessa voisi vallita keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri, jos sekä kaupunginjohtaja että juristin koulutuksen saanut apulaiskaupunginjohtaja syöttävät kaupunginhallituksen jäsenille pajunköyttä?

Infraurakan suorahankinnasta

Kaupunginhallitus käsitteli tontin kauppaa myös 31.3.2014 § 135. Tuolloin päätettiin muun muassa, että kaupunki toteuttaa vastuullaan olevat maanrakennustyöt normaalin hankintamenettelyn perusteella.

22.4.2014 kaupunginhallitus hyväksyi kauppakirjan, jonka ehdoissa käsiteltiin myös kustannus- ja toteuttamisvastuiden jakoa myyjän ja ostajan kesken. Ehdoista ei käy mitenkään selville se, että infraurakka pitäisi hankkia suorahankintana, eikä sellaista voitu myöskään epäillä, koska kaupunginhallitus oli juuri 31.3. päättänyt, että kaupunki käyttää normaalia hankintamenettelyä.

Pro Hämeenlinnan tai Perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsenet eivät olisi kuunaan hyväksyneet 22.4. kauppakirjaa, jos olisi ollut tiedossa sen ehtona olevan tontin infraurakan suorahankinta. Riskit ennenaikaisista sopimuksista ja muista pelkästään ostajan harkitsemattomista toimista johtuvista paineista ja kuvitelluista kiireistä kuuluvat pelkästään ostajalle, eivätkä voi ohjata kaupunkia suorahankintaan vastoin sen omaa nimenomaista päätöstä.

Kauppakirjaa valmistelleiden virkamiesten olisi tullut ottaa tämä huomioon ja noudattaa kaupunginhallituksen nimenomaista päätöstä asiassa.

Heti kun kauppakirja oli saatu allekirjoitettua 7.5.2014, alkoi kaupunginhallituksessa vyörytys 12.5. kokouksessa suorahankinnan valmistelun aloittamiseksi. Tämä oli aivan selvästi suunniteltu manööveri sen aikaansaamiseksi, ettei kaikkia tonttikauppaan liittyviä asioita käsiteltäisi ennen kauppakirjan allekirjoitusta ja siten kaupungin sitoutumista kauppaan.

Miten kaupunginhallituksessa voisi vallita keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri, jos sekä kaupunginjohtaja että juristin koulutuksen saanut apulaiskaupunginjohtaja eivät noudata kaupunginhallituksen aikaisempia päätöksiä ja tosiasiassa harhauttavat kaupunginhallituksen jäseniä päättämään asioista puutteellisin tiedoin pitämällä osan kauppaan vaikuttavista asioista salassa kauppakirjan allekirjoitukseen asti?

Toiminta on aivan törkeää ja sellaista, mihin puheenjohtajan tulisi puuttua kovalla kädellä. Nyt, ei mitään reaktiota, vaikka kaupunginhallitusta halvennettaisiin miten.

Jatkuvat jääviysongelmat

Kaupunginhallituksen työskentelyä on leimannut vakavat jääviysongelmat.

Hallintolaki:

27 § Esteellisyys

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

28 § Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) ei sovelleta kunnassa

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Tuoreessa oikeustapauksessa (KHO:2015:126) on todettu, että kohdan 7) mukainen esteellisyys jatkuu vielä esim. kohdan 5) mukaisen esteellisyyden päätyttyä, kun käsiteltävänä on osapuolien kannalta merkittävä asia.

Tapio Vekan toiminta

Otin jo aiemmin esille sen, että kaupunginhallituksen jäsen ja konsernijaoksen puheenjohtaja Tapio Vekka ei eronnut kaupunkikonsernin useiden yhtiöiden hallituksista ennen kuin maaliskuun konsernijaoksen kokouksessa pakon edessä. Alkuvuosi meni siis Vekalta jäävinä.

Lisäksi Vekka oli mainituin tavoin täysin jäävi osallistumaan millään tavalla Engelinrannan kumppanuuskilpailutuksen tuomarityöskentelyyn.

Iisakki Kiemungin toiminta

Normaali toiminta kaupunginhallituksen kokouksissa on se, että seuraavassa pykälässä jäävit henkilöt poistuvat koko kokoustilasta heti kun edellinen pykälä on käsitelty, ja palaavat kun päätös on julistettu ja pykälä nuijittu loppuun käsitellyksi. Tämä on myös hallinto-oikeuden asiantuntijoiden käsitys ainoasta oikeasta menettelytavasta.

Nyt joissakin asioissa ja etenkin SCC:ä koskevissa pykälissä kokouskäytäntö muodostui apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan keskinäisin nyökkäilyin seuraavaksi:

 • Puheenjohtaja avasi pykälän ja keskustelun.
 • Kiemunki osallistui keskusteluun syöttäen meille ”tietojaan” SCC-hankkeesta.
 • Puheenjohtaja päätti keskustelun, jolloin Kiemunki poistui kokoushuoneesta. Ainakaan kaupunginhallituksen demarijäsenille ei jäänyt epäselväksi, miten SCC:n hallituksen jäsen Kiemunki halusi heidän toimivan.
 • Äänestettiin ja/tai todettiin päätös, ja pykälä nuijittiin loppuun käsitellyksi.
 • Kiemunki palasi kokoushuoneeseen. Pöytäkirjoihin kuitenkin merkittiin ”Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.” Tämähän ei siis pitänyt lainkaan paikkaansa.

Lisäksi Iisakki Kiemunki hieroi kaupungin ja SCC:n välistä tonttikauppakirjaa touko-kesäkuussa 2013 niin, että hän sai ehdotukset Ritaluomalta ja neuvotteli mm. Pro:n kanssa muutoksista. Iisakki Kiemunki on luonnollisesti ollut täysin jäävi osallistumaan kaupungin puolelta millään tavalla minkään SCC:ä koskeneen asian valmisteluun tai päätöksentekoon.

Iisakki Kiemungin SCC:n hallitusjäsenyys päättyi helmikuussa 2014. Kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on käsitelty kaupungin ja SCC:n kannalta useita merkittäviä asioita maalis-elokuussa 2014. Iisakki Kiemunki on ollut jokaisessa asiassa esteellinen hallintolain 28 § 1 momentin kohdan 7) ja kuntalain 52 § 2 momentin perusteella.

Juha Kallioisen toiminta

SCC:n alkuperäisen aiesopimuksen mukaisesti Virtaa Hämeeseen eli sittemmin Vanaja Capital Oy sijoitti SCC:n B-osakkeisiin 150.000 € vuonna 2011.

Vanaja Capital Oy ei ole Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö. Vuoden 2013 alusta kaupunginhallituksen jäsenenä toiminut Juha Kallioinen on toiminut ja toimii edelleen Vanaja Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana 22.10.2010 alkaen.

Hämeenlinnan kaupungin SCC:een liittyneillä päätöksillä on ollut erityistä merkitystä Vanaja Capital Oy:n SCC-sijoituksen arvolle ja siten päätöksistä on ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa Vanaja Capital Oy:lle.

Juha Kallioinen on ollut esteellinen kaikissa läsnä olemissaan SCC:ä koskeneissa päätöksissä. Tästä huolimatta hän on käyttänyt puhe- ja äänivaltaansa em. asioiden käsittelyssä.

Oleellista tässä asiassa ei nyt ole se, että valitusaika virheellisessä järjestyksessä tehdyistä päätöksistä on ohi. Kyse on kaupunginhallituksen nauttiman luottamuksen arvioimisesta. Tapio Vekan, Juha Kallioisen ja Iisakki Kiemungin asemassa olevien henkilöiden jatkuvassa esteellisenä päätöksentekoon osallistumisessa ei ole kyse vahingosta tai huolimattomuudesta, vaan systemaattisesta tarkoituksellisesta toiminnasta.

Lopuksi

Ellei tilapäinen valiokunta tai valtuusto oikeasti halua puuttua kaikkeen siihen kunnallishallinnon legitimiteettiä loukkaavaan toimintaan, mitä kaupungin ylimmässä poliittisessa ja virkajohdossa harjoitetaan, ei pelkällä kaupunginhallituksen erottamisella kahden perussuomalaisen ulos savustamiseksi saavuteta mitään. Tämä asia ei mene sillä pois.

Hämeenlinna 28.3.2016

Kari Ilkkala

76 kommenttia artikkeliin “VASTAUS TILAPÄISELLE VALIOKUNNALLE”
 1. avatar Matti sanoo:

  Äkkiä kuvakaappaus!!! Hauskaa luettavaa!!

 2. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro!
  Harvardin proffa Amy Cuddy toteaa, ”valehtelu on
  kovaa työtä.”
  Amy Cuddy kehoittaakin tarkkailemaan eroja sen välillä,
  mitä ihmiset sanovat ja mitä he tekevät. (Talouselämä)
  Itse olen menettänyt luottamukseni näihin Raatihuoneen
  pönttötalkoisiin.
  Enemmistö kyykkii odottelemassa, kenen puolelle asettua,
  kun pajatso on tyhjennetty.
  Riitta

 3. avatar Lakia luetaan vain toisille sanoo:

  Vekan yhteistyökuviot Jatke Oy:tä kohtaan ovat siis toimineet sekä yksityisen yrittäjän että kaupungin päättäjän roolissa, mikä kuulostaa täysin luvattomalta tempulta. Kuinka on mahdollista, että tällaista voi ylipäätänsä päästä tapahtumaan? Vekka ei olisi näiden tietojen perusteella saanut päättää luottamushenkilönä mistään Jatke Oy:öön liittyvistä asioista, vaan jäävätä itsensä omatoimisesti. Sehän oli puhdas vahinko, että Vekka ei itse huomannut tehdä sitä.

 4. avatar matti sanoo:

  Hyvä Kari !!!! Kaikki peliin. Hyökkäys on paras puolustus. Kuten huomaat, niin hyvällä kirjoituksella tukea löytyy.

 5. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Ja Forssan entinen katkeroitunut virkamies jatkaa happaman sapen levitystä ja suoranaisia vihapuheitaan Rannetta ja Ilkkalaa kohtaan. Hän on pahin hyvän keskustelu-ilmapiirin myrkyttäjä, ja todellinen häpeä Hämeenlinnalle.
  Taitaa ottaa koville, kun on pakko tunnustaa itselleen jäävänsä älylliseksi kakkoseksi, vihankohteisiinsa verrattuna!

  Silvo

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Leppäsen pienisieluisuutta osoitta se, että kun Häneltä loppuvat argumentit Hän alkaa nimitellä toisia valehteliojoiksi ja persufaneiksi. Hän on niin kauan samaa mantraa jauhanut, että ei muuta osaa. On ollut varmaan miellyttävä työtoveri ja esimies, aina oikeassa. Eiköhän oikeus aikanaan päätä miten nämä jutut ovat menneet.

  • avatar Antti Sulonen sanoo:

   Niin tuo Forssan kaupungin entinen virkamies leikkii jopa lääkäriä. Kertoilee tuolla omassa blogissaan vahvistuneita käsityksiään Ilkkalasta ja Ranteesta. Määrittelee melko tarkoin omasta mielestään heidän psykiatrista tilaansa, sanoo kuitenkin toivovansa, että hänen diagnoosinsa olisi väärä.
   Oli sitten diagnoosi väärä tai oikea se kertoo kuitenkin jotakin diagnoosin laatijan omista henkisistä kyvyistä.
   Ammattitaitoinen lääkäri ei alennu moiseen arvailuun, eikä yleiseen kirjoitteluun, eli kyseessä lienee valelääkäri.

   • avatar Uskomatonta tuubaa sanoo:

    Älkää nyt, sehän nyt on vaan Leppänen. Ei pidä ottaa tosissaan miestä joka ei erota jyviä akanoista.

    Joskus jopa sokea kanakin löytää jyvän mutta miten on Leppäsen laita. Täällä olevien kirjoitusten perusteella tuskin toivoa on.

 6. avatar Kari Lampinen sanoo:

  Hanna A-A kirjuuttelee tämän päivän lehdessä ja paheksuu suurilla kirjaimilla levigaten persukaksikon juonimista. Sen sijaan Hanna ei paheksu lainkaan itse asiaa, eli sitä että koko levin reissu salattiin konsernijaoksen varapuheenjohtajalta Lulu Ranteelta. No ilmeisesti Hanna on sitä mieltä ettei kaupunkikonsernin reissu kuulu kaupunkikonsernin varapuheenjohtajalle laisinkaan. Hannahan tunnetaan kaupungissa kokdemin tiedottajana eikä juttu yllätä tälläkään kertaa sinänsä.

  • avatar Susanna sanoo:

   Olenpa kaikissa näissä asioissa ihmetellyt samaa: toimintatapaa arvostellaan mahdottomasti, mutta itse asiaan ei luoda ajatustakaan…

 7. avatar Antti Sulonen sanoo:

  Kari kirjoittaa, että valiokunnan jäsenillä oli 15 minuuttia aikaa lukea hänen ja Lulun vastineet. Pelkästään Karin esittämä vastine vie enemmän aikaa kuin 15 min., jos sen perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä.
  Valiokuntatyöskentelyssä on jotain vialla, jos asia on kuten Kari kirjoittaa.

 8. avatar Antti Sulonen sanoo:

  Tapio Vekan toiminnasta löytyy referenssiä, millaisesta henkilöstä on kysymys.
  Hämeen Linjan toimitusjohtaja esitti jokin aika sitten yksiselitteisesti Tapio Vekan toiminnan kaupungin bussiliikenteen kilpailutuksessa.
  Ihmisellä tuppaa nuo tavat olevan samanlaiset joka paikassa ei Vekka siinä erotu. Kieroilusta lienee kysymys.

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   Kuinkahan sitten käy kun kilpailutetaan jätekuljetukset.
   Valmiiden bussilinjojen kilpailutus on lastenleikkiä verrattuna jätejärjestelmän uudelleen orkanisointiin.
   Kilpailualueiden laadinnassa ei varmaankaan ole yhtään joka edes olisi käynyt roskisauton ratissa joten tuloksen voi jo etukäteen arvailla, vituiks menee!
   Odotan mielenkiinnolla millainen soppa sitten syntyy!

 9. avatar Tauno Virtanen sanoo:

  ”Tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vekka, jonka lähipiiriyhtiöllä oli käynnissä merkittävä ns. Vekan alueen kaavoitus- ja kiinteistökauppahanke Jatke Uusimaa Oy:n eli kilpailun sittemmin voittaneen Jatke Oy:n täysin omistaman tytäryhtiön kanssa. Tapio Vekka ei missään vaiheessa oma-aloitteisesti kertonut sidonnaisuudestaan”

  Vekan röyhkeydelle ei löydy minkäänlaista vertailukohtaa hämeenlinnassa miltään vuosikymmeneltä. Ilkkalan esiintuoma asia on jäävuoren huippu. Sisäpiiritietoa hyväkseen käyttänyt Tapio Vekka ajoi muunmuassa Hämeenlinjan alas, eikä asia tuntunut Vekasta oikein miltään. Tämä Iisakki Kiemungin hyvä ystävä on kupannut veronmaksajia todella häpeilemättä, eikä hänellä tunnu olevan minkäänasteista moraalista omaatuntoa.

  Kun Ilkkala ja Ranne on nyt onnistuttu arvatenkin vuosien suunitelmallisella solutusoperaatiolla saatu käpälälautaan häiritsemästä Vekan pisneksiä ja muuta suhmurointia, juhlii kokdem tätä voittoa hamaan tulevaan.

 10. avatar Susanna sanoo:

  Onneksi Panama-vuodossa keskitytään enemmän vuoden sisältöön kuin pelkään vuotajien teilaamiseen…

 11. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Tämän palapelin kokonaiskuvaa tarkastellessani,
  muistui mieleeni John Kihnin ”behavioral finance”-käsite.
  Sen mukaan pyrimme selittämään käyttäytymistämme
  taloudellisten päätösten yhteydessä.
  Kihnin mukaan suurin osa ihmisistä on irratiomaalisia
  päätöksentekijöitä.
  (Oma käsitykseni, varsinkin silloin, kun kyse on muiden rahoista)
  Lohduttautukaa sillä tiedolla kaikki te,
  jotka uskoitte SCC-tarinaan, kaikista matkan varren talousluvuista, häläreistä, yms.
  huolimatta.
  Olen usein pannut merkille kaikenmaailman ”tupperikutsuissa,”
  pyramidikokouksissa jne…
  jos porukkaan eksyy yksikin rationaalisempi yksilö
  pilaamaan hengenkohotusta ja hurmosta,
  hänet pyritään vaientamaan, nokkimaan vaikkapa henkihieveriin,
  jos laki ja asetukset sen sallivat – näennäisesti.
  Moraalilla ei näissä talkoissa ole mitään osaa.
  Riitta

 12. avatar kuntalainen sanoo:

  Hieno yhteenveto. Jos näistä kaikista piirtäisi aikajanan, aikajanalle politiikot, jotka mukana näissä kuvioissa, virkamiehet näissä kuvioissa. Lisäksi piirtäisi viivat kunkin välisiin suhteisiin. Saisi herkullisen systeemikuvauksen,
  Verkoston jossa näkyy asianomaiset. Hämeenlinnan politiikka virkamies ja poliittisella tasolla on likaista. Siitä muodostuu kokonaisuus – nythän sormi osoittaa muutamaan politikkoon. Tämäkin kuvaa Hämeenlinnan sairasta mieltä.

  Ei liene sattumaa jos sisäpiirin virkamies ja politikot syksyllä 2013 sanoivat Mäkisen alasajosta baari-illoissaan. Hassua vaan kun politiikon tyttöystävä lirvauttaa tämän suustaan Mäkisen työpaikalla….eli alasajo oli systemaattisen suunnitelman tulosta.

  Olennaista on nyt se että pöytä puhdistetaan kunnolla. Nykytilanne ei ole kuntalaisen kannalta hyvä.

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Huomenta Kuntalainen,

   kiitos palautteestasi, tiedän sinun olevan tämän aiheen todellinen asiantuntija sekä käytännön että teorian tasolla – kumpaakin kun tarvitaan todellisessa uudistustyössä.

   Hämeenlinna savusti Risto Mäkisen ulos ja jäi itse paukuttelemaan henkseleitään hänen ja organisaationsa hienon työn tuloksilla. Tänään Risto Mäkinen on Helsingin terveysasemien johtajalääkäri, ja siellä tiedän hänen olevan juuri uudistajana: http://www.hs.fi/kaupunki/a1447139093638

   Mäkisen synti oli se, että hän on verrattomasti Nurmikaria ja Lindbergiä fiksumpi. Hämeenlinnassa ei hyvä heilu, jos joku saa toiset tuntemaan itsensä tyhmiksi. Keskustelukumppaneita voi johonkin rajaan asti pyrkiä suojelemaan tältä kokemukselta, mutta jos ei ymmärrä mistä puhutaan eikä halua ottaa edes selvää, lopputulos on taattu. Kaupungin kärkeen on muodostunut luottamus- ja virkamiesjohto, jolle millään asialla ei ole totuudellista itseisarvoa, eivätkä sen jäsenet siten joudu koskaan mistään asiasta minkäänlaiseen vastuuseen.

   Meillä on lukuisasti käytännön esimerkkejä siitä, että jos virkamies, yrittäjä tai poliitikko on valtapiirin ulkopuolella, kyyti on kylmää. Jos tavis virkamies ostaa kaupungin kortilla itselleen maton, niin koko koneisto kyllä (aivan oikein) käynnistyy saadakseen hänet vastuuseen. Sisäilmaongelmista sairastuneita opettajia kiusaavaa esimiesketjua ei sen sijaan saada vastuuseen millään, lahjuksia ottaneista toimareista puhumattakaan. Yrittäjä, jos ei ole piireissä, maasuttanut tarpeeksi eikä kenenkään hoito, ajetaan haluttaessa kylmän viileästi tuhoon.

   Kun ongelmien ratkaisuiden avaimet ovat kärkineliköllä, joka on ongelmien ydin ja taustallaan olevan rakenteen tuotos, ei pöytää saada ihmettä pienemmällä puhtaaksi. Onneksi olen sen verran naivi, että jaksan joka päivä uskoa ihmeisiin.

 13. avatar Väärinkäytöksiä Terveyspalveluissa sanoo:

  Kari Ilkkala kirjoittaa tosiasioita Hämeenlinnan terveyspalveluiden kohdalla tapahtuneista virkamiehen väärinkäytöksistä. Lindbergin tiedetään sanktioiden uhalla kieltäneen kertomasta mitään kanavamallin monitahoarvioinnin positiivisista tuloksista. Arvioinnin positiivinen tulos piti salata ehdottomasti, koska Lindbergin päämääränä oli savustaa Risto Mäkinen ulos terveyspalveluiden toimitusjohtajan tehtävästä. Tämän törkeän operaation jälkeen terveyspalveluista lähti muitakin henkilöitä ihan omaehtoisesti. Lindbergin toiminta kuulostaa mielestäni erittäin vahvasti törkeältä väärinkäytökseltä, koska hän on salannut kaupungin päättäjiltä olennaisen tärkeää tietoa. Kaupungin päättäjät tekivät päätöksensä siis väärien tietojen perusteella, koska Lindberg kielsi julkaisemasta totuutta paljastavaa materiaalia.
  Hänen toiminta kuulostaa hyvin voimakkaasti tahalliselta virkavirheeltä. Tälläisen touhuilun jälkeen olikin todella kohtuullista ja rehellistä alkaa syyttelemään persuja virkamiesten kiusaamisesta. Menikö ihan rehellisesti? Saattaa lakitupa kutsua joitakin henkilöitä, jos asia etenee niinkuin sen kuuluisi mennä.

 14. avatar Kaarina sanoo:

  Kumpikohan tässä on nyt suurempi syntinen, Kari Ilkkala vai Jukka Limberg, joka tietoisesti vääristeli päättäjille menevää tietoa?

 15. avatar Nopea puhdistus välttämätön sanoo:

  Nyt on kaupungin virkamiesjohdon, Timo Kenakkalan ja Juha isosuon, todellakin viimeinen hetki ottaa itseään niskasta kiinni ja laittaa poliittisen poliittisen johdon sekä virkamiesten toiminta laimnmukaiseen kuosiin. Jos he eivät tee sitä itse, se tullaan tekemään oikeudenpäätösten tukemana. Suosittelen rehellistä ja päämäärätietoista toimintaa asian käsittelyssä, hyvät kaupungin johtajat.

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Huomenta puhdistaja,

   peräämääsi ihmettä ei ole odotettavissa. Poliitikot ovat juristi Isosuon taskussa, ja hän on itse niin syvällä, ettei sinne päivä paista eikä kuu kumota. Kenakkala taas… no, sanotaan näin: en ole kuullut enkä havainnut yhtään omaa ajatusta tai jälkeä asioiden kulkuun. Kaupunki on saanut häneltä yhden dian, josta hän kovisteluni jälkeen tunnusti, ettei se ole hänen. Puhuessaan hän tarvitsee jokaiseen lauseeseensa rohkaisevan nyökkäyksen kolmikolta Isosuo, Rautio, Kiemunki, kultakin vuoronperään. Mitä epävarmempi hän on, sitä hiljaisemmin hän puhuu – eikä puheestaan yleensä kuulu pinnistelemättä yhtään mitään.

   Kenakkalan eduksi ja puolustukseksi on siten todettava, ettei hän todellakaan ole master mind kaupungin sösseröintien takana. Mutta ei hänestä ole niiden pysäyttäjäksikään. Kuulemani mukaan hän on kuitenkin hyvä esimies henkilöstölle, siitä pojot. Mitään kuntaa vain ei voi johtaa olemalla pelkästään hyvä esimies.

   • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

    Kun Kenakkala oli TV:ssä keskustelemasa sote-ratkaisusta antoi itsestään hyvin vaisun kuvan kun vertasi muihin keskustelijoihin. Kirjoitinkin silloin, että jos olisi ollut Hellsten olisi Hämeenlinnaa tuotu esille aivan eri lailla.

 16. avatar Tuula Virta sanoo:

  Nythän puuhataan kovalla innolla Ilkkalan ja Ranteenkin erottamista hallituksesta, mutta epäselväksi on jäänyt pystyykö johtotroikka laillisin metodein erottamaan em. henkilöt vaaleilla valitusta valtuustostakin ?

  • avatar Antti Sulonen sanoo:

   Ei pysty erottamaan. Tosin valtuutetun elämän johtotroikka voi saada epämukavaksi ja ovat jo sitä tehneetkin, milloin minkäkin laisilla verukkeilla.

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Terve Tuula,

   ei pysty tällä hetkellä meitä kumpaakaan erottamaan, mutta minut valtuusto tullee pidättämään kaikkien luottamustoimieni hoitamisesta tutkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Sitten, jos joutuisin syytteesen ja saisin vielä lainvoimaiseksi jäävän tuomion, joka on vähintään 6 kk vankeutta, valtuusto voisi erottaa minut: ”Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti.”

   Lulun kohdalla valiokunnan esitys kuntalain 40 § mukaisiin toimiin ryhtymisestä on täysin poliittista peliä. Uusi kaupunginhallitus valitaan maanantaina 11.4. ja Lulu tulee olemaan sen jäsen. Perussuomalaisilla tulee olemaan kaksi jäsentä kuten tähänkin asti. Mikäli uusi kaupunginhallitus aloittaisi kuntalain 40 § mukaisen menettelyn (eli saman jonka perusteella minut nyt pidätettäneen luottamustoimieni hoitamisesta), kh:n kokdem-poppoo tekisi itsensä täysin naurunalaiseksi.

   Näet, jotta Lulu voitaisiin uudessa menettelyssä pidättää pidemmästi luottamustoimistaan, häntä vastaan pitäisi tehdä rikosilmoitus. Sen tekeminen valiokunnan kasaan haalimalla surkealla parjausaineistolla perustuisi puhtaasti poliittisiin tarkoitusperiin ja olisi rikoslain tarkoittama väärä ilmianto = taas uusi oikeusprosessi.

   Muussa tapauksessa kh:n ainoa lääke olisi ehdottaa valtuustolle taas uuden tilapäisen valiokunnan perustamista kh:n erottamiseksi, ja tekemään mitä? Vatvomaan tätä samaa asiaa joka juuri lähtee tämänkertaisen valiokunnan käsistä. Ja miksi? Tällä valtuustokaudella kaikissa kh:n kokoonpanoissa tulee olemaan kaksi perussuomalaista, vaikka äänestys olisi muu valtuusto vastaan ps:n ryhmä.

 17. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Valtuuston valvontakomission pomo,
  Pasi Vesala suorastaan hehkui tyytyväisyyttään RH,
  kehumalla komission jäsenten perehtyneen
  huolella heille uskottuun valvontatehtävään.
  Etten sanoisi, jotta liekeissä ilmeisesti oltiin.
  Kävipä mielessäni, jos vastaavanlaista intensiteettiä, asioihin perehtymistä,
  rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa tarjottua menyytä,
  olisi harrastettu valtuustossa viime vuosina,
  olisivatko asiamme nyt toisin.
  Olisiko mm. Vanajasta ja Sambiasta ongitut, norsunkokoiset porsaanreijät
  huomattu, porukalla todettu,
  – jotain oleellista on nyt unohtunut ”salaisiin kansioihin.”
  Riitta

 18. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Valtuusto menetti kaupunginhallituksen luottamuksen ja erotti sen.
  Uuteen hallitukseen valittiin suhteellisella vaalitavalla 7-4 jako jatkamaan.
  Puheenjohtajana jatkaa Sari Rautio ja eka vara on Lulu Ranne ja toisena Aarne Kauranen.
  Valtuusto menetti siis Lulu Ranteen luottamuksen vanhassa hallituksessa mutta uudessa katsoi hänet varapuheenjohtajuuden veroiseksi.
  Uusi hallitus joutuu ensimmäiseksi pohtimaan mitä tekee varapuheenjohtajalleen?
  Toisin sanoen ”lynkkaustoimikunta” ei saanut mitään aikaiseksi, Ilkkalahan vetäytyi luottamustoimistaan omaehtoisesti.
  Saamme seurata Raatihuoneen hupinäytelmien jatkuvan, seuraava näytös kuukauden kuluttua ja uusinnat netissä.
  Hämeenlinna on kulttuurikaupunki!

 19. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Eki!
  Olihan hupaisaa kuunnella
  ex-ojansuun tuomio-pasuunaa Raatihuoneen pöntössä.
  Hän saarnasi yhteistyöstä ja ”luottamuksesta”?!?
  Minulla olisi muutama todistajakin ko. pappiskoulukkaan kielen-käytöstä
  taannoin Suiston kuppilassa, kilpasiskon sättimisessä.
  No, olkoot.
  Viher-Sieppi sensijaan kuulosti ihan asialliselta puheenvuoroissaan.
  Jospa, toki epäilen. viherpiiperot uskaltaisivat ottaa onkeensa,
  valita hänet pomoksi.
  Sieppi olisi analyyttinen, tuskin Raamatulla hakkaa…
  Se osasto on enempi T.A:n osaamisaluetta.
  Tosin se olisikin viher-puolueen varsinainen urotyö&ihme,
  niin on ex-ojansuu pitänyt kyykyssä töttölöitä ja niitä, jotka…
  no olkoot.
  Käväsi mielessä Raatihuoneen teatteria katsoessani,
  jospa tuleva auringonlaskunpuolue valitsisi,
  Kaurasen Arskan valtuuston pj:ksi.
  Arska kun on kaikkien kaveri,
  rauhoittaisi huolestuneen demarileirin,
  niinpä Iisakki voisi tulla uudistuneena estradille ensi vuoden vaaleissa.
  Voidaan ja öitä Lammin Shamaani!
  Riitta

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   ”Ensin pelastettiin suutari Andesson sitten pelastettiin vihreä Kaunisto, hallelujaa synneistä, halelujaa synneistä pois……..”
   Ex-Ojansuuta kuunnellessa havaitsin, onpa pappiskoulutus saanut saarnaamisen opin menemään hyvin perille, tuli mieleen Linnan sanat pohjantähdessään.
   ”Onko Jumala kuuro, sokea vai onko hän porvari!”
   Jumala on puhunut hänen välityksellään!

   • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

    No Ojansuuhan on poliittinen ”tyrkky” sanan varsinaisessa merkityksessä. Kansanedustajana Hän änkesi aina ”iholle” kun puheenjohtajaa haastateltiin, halusi tv näkyvyyttä Poliittiset saavutukset ovat puhdas nolla. Vähän samalla lailla kuin sosiaalitantta Filatovillakin. ja Rautiolla. Mikä meitä Hämeenlinnalaisia on tällaisilla rankaissut. Kuitenkin tuhannet äänestävät.

 20. avatar tauno jääski sanoo:

  Se ihmetyttää että Iisakki Kiemunki on tuomittu rikoksesta, eikä hänen asioitaan käsitelty käsittääkseni lainkaan. Ilkkala ei ole sen sijasta vielä edes käynyt raastuvassa, mutta hänet nyt sitten erotettiin suurieleisesti. Arvatkaapa olisiko esimerkiksi Lulu Ranteen annettu jatkaa tehtävissään jos olisi tuomittu Raution lasten yksityisasioiden penkomisesta. Kokdem rulettaa

 21. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Käsittääkseni kuntalain 41& olisi voitu soveltaa Iisakkiin jos olis haluttu, vaan ei haluttu. Jos tekijänä olisi ollutkin Lulu Ranne olisi hän ollut ”jäähyllä” kuten Ilkkalakin.
  Hämeenlinnassa laki on niin kuin se satutaan lukemaan.
  Eilenkin kokouksessa kaupungin lakinaisella ei ollut kuntalakia mukana ja änkytteli sitten vain Lulun kysymykseen ”kyllä voidaan, kyllä voidaan, en minä nyt pykälää muista mutta kyllä voidaan erottaa”!
  Meneekö kaupungin metsuri metsään ja jättää sahan varikolle, näinhän toimi lakinainen, ei ollut kuntalakia mukana ja oli juuri lainvoimaisuutta kokouksessa valvomassa.
  41 §
  Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella

  Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. (1.2.2002/81)

  Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti.

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Olen kovastikin epäillyt kaupungin laki-ihmisten osaamista. Kun aikanaan meinasivat alkaa tiettyjä henkilöitä erottamaan tuosta vaan ja muutaman päivän päästä kantansa muuttivat epäilin heille jonkun kertoneen ettei se ihan noin vaan käy. (Vert Kittilän tapaus). itse eivät olisi hoksanneet. Mistä näitä Isosoita ja Ijäksiä tänne oikein saadaan haalittua (jäsenkirjanimitykset puoluekanta ajaa pätevyyden edelle).

 22. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Tässä pykälä mihin valtuuston kokouksessa kaupungin lakinainen viittasi. Tämän pohjalta uusvanha hallitus voi alkaa pohtia menettelytapoja. (Tallenne noin 2,17 kohdalta alkaen)
  Valinta liennee jo tehty pj Sari Rautio ilmoitti RH haastattelussa jatkavansa Lulun ”löysässä hirressä roikottamista”.
  Mikään ei siis muuttunut!
  Saahan näin Hä-Sa ja Karppinen aikaa tehdä taas törkyjuttuja.

  40 §
  Virheellinen menettely luottamustoimessa

  Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

  Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.
  Odotellaan mitä tuleman pitää!

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Huomentapäivää Erkki,

   ja alla on ote Kauko Heurun kuntalain kommentaarista:

   Pykälä koskee virheellistä menettelyä luottamustointa hoidettaessa. Sitä ei siis voida soveltaa luottamustoimen ulkopuoliseen käyttäytymiseen, josta on säännös 41 §:ssä. Luottamushenkilön erottamisesta epäluottamuksen perusteella säädetään 21 §:ssä.

   Luottamushenkilö on rikosoikeudellisesti virkamies340 niin että hänen rikosoikeudellinen vastuunsa on virkamiehen vastuu. Käsillä oleva säännös koskee ensiksikin tapauksia, joissa luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen. Virkarikokset selostetaan 47 §:n kohdalla.

   Toisaalta säännös koskee muuta velvollisuuksien vastaista menettelyä. Tähän luokiteltavia tekoja tai laiminlyöntejä on vaikea yksilöidä. Kun virkarikoksiksi luokiteltavat teot tulevat kysymykseen jo pykälän ensimmäisen tarkoituksen mukaan, kysymykseen voinevat tämän jälkeen tulla vain tuottamukselliset teot ja laiminlyönnit. Asia on tapauskohtaisen harkinnan varassa. Tällöin on otettava huomioon teon laatu, sen moraalis-eettiset näkökohdat sekä myös kuntalaisten luottamuksen säilyttäminen kunnallishallintoa
   kohtaan. Tällöin saattaa painavimpana perusteena olla epäillyn teon selvittäminen. Lievinkin tuottamuksen laji (culpa) eli puhdas huolimattomuus lienee silloin riittävä. Mikäli epäillään itsetietoista tuottamusta (culpa luxuria) eli tapausta, jossa tekijä on hyväntahtoisesti luullut, ettei hänen tekonsa tai laiminlyöntinsä aiheuta velvollisuuden rikkomista, asian selvittämisen perusteet ovat olemassa. Mikäli selvitys osoittaa, että kysymyksessä ei ole virkarikos, seuraamusta ei voida langettaa turvautumatta 21 §:ään [kaupunginhallituksen luottamuksen arviointiin ja erottamiseen]. Tällöin seuraamus kohdistuu paitsi velvollisuuksiensa rikkojaan niin myös kaikkiin muihin asianomaisen toimielimen jäseniin.

   Ellei kh tai kaupunki tee Lulusta rikosilmoistusta, palattaisiin juuri siihen samaan työhön jonka valiokunta juuri teki. Jos valiokunta ei nyt osannut sanoa asiasta mitään järkevää, mitä uutta uusi kierros tarkalleen saman asian uudelleen jauhamista voisi asiaan tuoda?

   Mutta 37:n edustajat ovat kyllä löytäneet aina uusia ja edellistä mielikuvituksellisempia tapoja sössiä. Kyllä tämäkin heiltä onnistunee.

 23. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Valtuuston enemmistö, ”lampaat,”
  potevat paikallista putino-fobiaa.
  Ikuisena optimistina uskon,
  ettei pajatsoa ole vielä tyhjennetty.
  Liikkuvien äänestäjien määrä on jo
  yli 50%.
  Järkevän marssijärjestyksen mukaan,
  asiat pitäisi ensin selvittää, valmistella,
  sitten päättää.
  Meillä tapa on päinvastainen.
  Ps. Onhan Pohjois-Korean diktatuurikin
  murenemassa…
  Riitta

 24. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  En mahtavampaa näyttöä tekopyhyydestä, kuin viimeisin valtuuston kokous , ole nähnyt vuosikausiin.
  Oikeudessa tuomittu Iisakki Kiemunki istui puheenjohtajan paikalla kuin ennenkin, kenenkään kyseenalaistamatta hänen asemaansa.
  Hurskas lammas-katras keskitti kaiken energiansa kahden perussuomalaisen edustajan jahtiin. Melkein kuvaannollisesti puhalluslampun avulla, yritettiin mustamaalata Kari Ilkkalan ja Lulu Ranteeen käyttäytymisiä.
  Ilkkala on tehnyt suurteon, paljastaessaan autokauppahankkeen salaiset taustat ja Ritaluoman epäilyttävät toimet rahoituksen järjestelyissä.
  Luulisi valtuuston jäsenten olevan Ilkkalalle kiitoksen velkaa. Vai luulevatko he todella, että suunnitelmat autokauppa-rakentamisesta olisivat onnistuneet, jos Ilkkala olisi pitänyt ”sormensa kurissa”?
  Tämä Ilkkalan vuoto on saattanut säästää suuria summia Hämeenlinnan veronmaksajien rahoja. Myös ”kelmi-Ritaluoman” osuus asiassa sai päivän-valon.
  Joissakin tapauksissa on vuoto moraalisesti hyvinkin suosittavaa.
  Nämä tekopyhät lampaat, Ojansuu etunenässä, voivatko he mennä peilin eteen, ja sanoa itselleen toimineensa oikein? Tuomitsisivatko he myöskin ”suuren maailman” vuotojen paljastajat, kuten Wikileaks vuodon, Panama-vuodon ja esim. Edward Snowdenin (Whistle Blower, pilliin puhaltajan) ilmiannot?
  Johdonmukainen vastaus pitäisi tietysti, olla näidenkin tietovuotojen tuomitseminen!

  Tapani Silvo

  • avatar Antti Sulonen sanoo:

   Tapani

   Ei nuo lampaat voi mennä peilin eteen, tai, jos voivat niin eivät ymmärrä näkemäänsä. Siinä saattaa peilille käydä samoin kuin ennenvanhaan, kun isäntä toi emännälle tuliaisina markkinoilta peilin.

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Vaikka asuinkin naapurikunnassa seurasin nykyisen kotikuntani politiikkaa suhteellisen aktiivisesti. Olen aiemminkin kertonut, että minua pyydettiin politiikkaan mukaan. Kerroin rehellisesti, ei tule mitään, en voi sitoutua ns ryhmäkuriin, jos näen epäoikeudenmukaisuutta tai suoranaista vääryyttä päätöksenteossa puutun siihen. Olen ihmetellyt aina onko Hml valtapuolueilla niin kova ryhmäkuri. etteivät uskalla livetä puolueidensa kannasta. Uskon, että koomuksen ja demareiden ryhmissä on joitakin jotka tajuavat, että Ritaluoma yritti kaupunkia höynäyttää ja että Ilkkala pelasti kaupungin paljolta. Mitä Kiemungin asemaan on ilmeistä, ettei paikalle ole saatavilla toista henkilöä joka taipuu kaikkeen oman etunsa nimissä.

 25. avatar tauno jääski sanoo:

  On kyllä aikamoinen ihme, miten valtuustojohtajan rikostuomio sivuutettiin valtuuston kokouksessa täysin. Siinähän oikeastaan kulminoituu kokdemin tekemiset, kaikki haluttiin perata niin perusteellisesti, mutta vain perussuomalaisten osalta.

 26. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  ”tauno”!
  Ei se mikään ihme ole, olemmehan Hämeenlinnas täällä se on kaupungin tapa, valitettavasti.
  Sitä on vaikea saada muuttumaan.
  Vrt ”Miten hiiri syö norsun?” vastaus: ”Palan kerrallaan!”

 27. avatar Epärehellisyydellä pääsee pitkälle sanoo:

  Terveyspalveluiden toimitusjohtaja ja kehittäjä Risto Mäkinen ilmeisesti pakotettiin valitsemaan eroamisen tai irtisanomisen väliltä. Kaupungin omat johtavat virkamiehet saivat uunotettua Kiemungin ja Raution ja heidän sisäpiirinsä uskomaan, että Mäkinen ei olisi hoitanut tehtäviään tiimeineen hyvin ja ei olisi saanut riittävän positiivista kehitystä aikaiseksi terveyspalveluiden toiminnoissa ja taloudenpidossa. Väitteet huonoista tuloksista ovat jälkikäteen selvinneet hölyn pölyksi ja mikä pahinta, itse ”vaippakeisari” on tiettävästi antanut käskyn pitää ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen tulokset salassa, koska tiesi tulosten estävän Mäkisen ulos savustamisen. Tutkimuksen tulokset puhuivat ilmeisesti erittäin vahvasti Mäkisen ja hänen tiiminsä läpiajamien muutosten puolesta. Kaiken kukkuraksi myös terveyspalveluiden taloudellinen tulos oli todellisuudessa erittäin hyvässä kuosissa. Mäkinen ei varmasti ollut helposti ohjailtavissa ja amatöörien komenneltavissa oleva ”joojoo-asiantuntijajohtaja”, koska hän tuntee omat kykynsä ja arvonsa ja on myös maanlaajuisesti tunnustettu terveydenhoitopalvelujen kehittämisen asiantuntija, myös käytännön elämässä.

  Kari Ilkkala on yksi harvoja henkilöitä, joka on näkyvästi puolustanut Mäkisen ja hänen organisaationsa tekemää hyvää ja tuloksellista työtä. Onkin todella härskiä jatkuvasti osoitella kok-sd:n ja heidän hengenheimolaisten sormella persujen kärkinimiä ja syyttää heitä virkamiesten ja poliitikkojen kiusaamisesta, kun esim. tälläistä terveyspalveluiden johtajaan ja organisaatioon suuntautuvaa selkeää kiusaamista, faktatietojen vääristelyä ja salaamista sekä tulosten vähättelyä sallittiin tapahtuvan pitkäaikaisesti. Tämä kaikki tapahtui Sari Raution ja Iisakki Kiemungin sekä kaupungin johtajien silmien alla ja hyväksymänä. Oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rehellisyys ovat todella kaukana tällaisesta toiminnasta.

  Häpeän todella paljon Hämeenlinnan poliittisen- ja virkamieskerman omaksumaa häikäilemätöntä ja ala-arvoista sekä rehellisyydestä kauaksi vieraantunutta toimintakulttuuria. Hävetkää, jos vielä osaatte.

  • avatar Kuntalainen sanoo:

   Juuri näin.
   Kaupunginjohtajat ovat julkisuudessa hiljaa , mitä oikeastaan tapahtui Mäkisen kohdalla.
   Diplomaattinen ulososto pelasti maineen.
   Birgerin kabinetin virkamies ja poliitikko onnistuivat. Vuosisadan puhallus.
   On tämäkin yksi tapa omaa huonoa egoa nostaa.

   • avatar Kari Ilkkala sanoo:

    Moi Kuntalainen,

    Case Mäkinen & Terveysliikelaitos oli oikeastaan Kenakkalan ensimmäinen työnäyte, ja tavallaan läpivalaisi hänen valintansa edellytykset ja mistä mies oli tehty.

    Kun ensimmäinen tilaisuus osoittaa selkärankaa menee sivu suun, se on sitten siinä.

 28. avatar SDP:n narikkavahti ärisee sanoo:

  On tuo Leppänen omalla demulipropagandallaan osoittautunut melkoiseksi vanhan vallan linnakkeiden wc:n vartijaksi. Leppäsen jutut käyvät yhä hyökkäävämmiksi ja mies purkautuu agressiivisen kommenttien kera aivan liian herkästi, kun liipaisin muita kuin demuleja kohtaan tuntuu olevan yliviritetty. Kyllä miehen täytyy kestää muidenkin tekstejä, jos itse irvailee toisten jutuille todella rankasti. Leppäsen on syytä muistaa, että hän on entinen virkamies, jota kenenkään ei tarvitse kunnioittaa pelkän virka-aseman vuoksi. Se asema on jo mennyttä aikaa.

 29. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Kohta omaan pöyhkeyteensä tukehtuva pieru-Leppänen on vetänyt omalla kielenkäytöllään keskustelun tason säädyllisyyden alarajan miinus-puolelle.
  Kaikki näiden muiden blogikirjoitusten kommentoijat ovat äijän-käkkyrän mielestä ala-arvoisia. Se on vain hän, joka tietää, miten meidän muiden pitäisi käyttäytyä. Ja vielä sitten kaiken lisäksi, kun teemme jopa kirjoitus-virheitäkin…
  Ihmettelen suuresti niitä, jotka osallistuvat paskiaisen kanssa ajatusten vaihtoon. No, saahan hän aina silloin tilaisuuden kertoa kaikista ”uroteoistaan” eri työtehtävissä, joita hän on hoitanut eri yhteyksissä elämänsä aikana.
  Toistan usein itselleni, että vanhentumisen ei välttämättä tarvitse automaattisesti aiheuttaa katkeroitumista. Se olisi hyvä pieru-Leppäsenkin muistaa.
  Tuskinpa kuitenkaan auttaisi… hänen tapauksessaan on kehitys jo ehtinyt liian pitkälle.

  Silvo

 30. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Kun kirjoitin Leppäsen blogiin kuinka vähän Autotalo/Ilkkala/Kiemunki/Ranne tapauksessa on tosiasioita ja kuinka paljon levitellään kaikenlaista mukatietoutta ei Hän itsekeskeisyydessään tajunnut kuka näissä huhuissa on ollut kuukausia päälevittäjä. kaikenlaista olen kuullut leppäsenkin touhuista Vorssassa. Toisenkäden tietoutta en käy levittelemään, Olen aikanaan itse joutunut kaikenmoisten ”mukatietojen” kohteeksi. Mustamaalattu jopa sukulaisten taholta täysin virheellisin tiedoin oman taloudellisen edun tavoittelemiseksi. Ei ne minua mihinkään suuntaan kaataneet, nyt on vain parempi mieli kun en lähtenyt moiseen mukaan. Toimeen on tultu omillaan.

 31. avatar Tauno Virtanen sanoo:

  Leo Leppänen näyttää lähteneen jälleen sensuroimaan blogiinsa kirjoittajia, joten rohkenen Ilkkalan niin salliessa uudistaa tänne eilen Leppsen blogiin kirjaamani kommentin ja kysymyksen Leppäselle. Tässä eilisen kommenttini keskeisimmät asiat, jotka Leppänen katsoi liian kiusalliseksi ja poisti siksi koko kommenttini.

  Leppänen kirjoittaa siis blogissaan näin:

  ”Kielen käyttö on ollut hyvin kärjekästä. Näin somessa pitääkin olla. Myös vinoilu rikastuttaa keskustelua. Mutta näissäkin asioissa on tietty rima, jonka alittaminen on häpeällistä.” ja vielä näin: ”Persukanava muistuttaa nykyisin paikoittain tunkiota. Mitähän portaalin valvoja ajattelee tilanteesta?”

  Esitin sitten Leo Leppäselle hänen omien kommenttiensa pohjalta kysymyksen koskien hänen kovin kehumaansa Markku Wiikin kommentointia taannoin täällä blogeissa, joka meni näin, Markku Wiik: ”runkkaa isesi uneen”.

  Leppänen ei vastannut mitään tähän kysymykseen, mutta kehuu nyt kyllä Wiikin toimintaa viisaaksi.

 32. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  H.A.A. avasi jo Ilkkalan lähtö-kekkereissä töttölän ja ex-ojansuun
  vaalikampanjan.
  H.A.A:n aktiivinen hehkutus jatkuu HäSa,
  hänen kehuessa kaksikon juttuja
  helminä asioiden ytimessä?!?
  Jos olisimme Ruotsissa, moisesta kampraatien ylösnostosta
  saisi potkut.
  Ruotsissa toimittaja ei saa kaveerata poliitikkojen kanssa.
  Ei lupa ottaa edes joululahjoja.
  Siellä uskotaan vankasti, että
  etäisyys luo uskottavuutta.
  Riitta

 33. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Tauno Virtanen otti esille Markku Wiikin kirjoittelun. Kaivoin tähän alle kirjoitukseni johon Wiik vastasi sitten josta osan lainasi Tauno.
  Tästä voitte päätellä millaisissa käsissä on Hämeenlinnan tulevaisuus, olihan Wiik ”Hupitoimikunnan” avaintodistaja. Tällaisten henkilöitten varassa lepää Ilkkalan erottamispäätös, siis kaupunginhallituksen erottaminen.
  Muualla tällaisia kirjoittelevaa henkilöä pidettaisiin henkisesti häiriintyneenä mutta Hämeenlinnassa hän kuuluu kärkipoliitikkojen tärkeinpiin tukijoihin.
  Muutenhan paskasa sortuisi omaan mahdottomuuteensa!

  ” Erkki Strömberg kirjoitti:
  5.4.2016 15.13

  Tarkistin asian Hämeen-Sanomien päätoimittajalta.
  Kuvaamassa 9 tai 10 pnä lokakuuta 2013 olikin ollut toinen Markku joka on Hä-San kuvaaja.
  Jos käyttäytyisit hieman fiksummin pyytäisin virhettäni anteeksi mutta kielenkäyttösi ja kirjoittelusi Markku Wiik ei anna siihen aihetta.
  Ihmettelen jottet asiaa oikaisut kun mulle soitit vaan rähjäsin aivan suotta muusta.
  Me emme siis ole koskaan tavanneet. Silti Sinä Markku Wiik väität kumminkin tietäväsi minusta kaiken, miksiköhän? Kerroi jotta Sulle maksetaan ihmisten tietojen ja taustojen keräilystä, kellehän niitä keräilet, siihen et suostunut vastaamaan.
  Toisaalta en sillä yöuniani menetä, eipä minulla ole mitään salattavaa jolla voisit minua kiristää kuten yrität.
  Toimintatapasi kertoo Sinusta paljon, tulen moiset ”hemmot” kiertämään kaukaa jotten ”hajukaan” tartu.
  Vastaa

  avatar Markku kirjoitti:
  4.4.2016 23.07

  Erkki , en ole Hämeensanomien kuvaaja enkä tosiaankaan kuvaa sinne. Lammin kylähullu on ollut juovuksissa tai vain syntymä pöhelö. EN TEE HÄMEENSANOMILLE TÖITÄ. ENKÄ OLE KUVANNUT HEILLE YLI 25 VUOTEEN. Lopeta hulluruohon pureskelu ja keskity omiin hommiisi, runkkaa itsesi vaikka uneen , mutta lopeta tuntemattomien solvaaminen. Olet hullu.”

  Leppäsen mielestä ylläoleva on siis ”viisasta tekstiä”?

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Luulenpa, että Wiikin raittius on loppunut. Eihän tuollaista voi kukaan kirjoittaa selvin päin. Kyllähän näitä blogeja joskus lukiessaan aistii, että kynää on siivittänyt ”pullon henki”. Jotkut ovat selvittyään poistaneet jopa kirjoituksensa, nimiä mainitsematta.

 34. avatar Tauno Virtanen sanoo:

  Yllä oleva kertoo tietysti karulla tavalla paitsi Wiikin, mutta myöskin Leppäsen sielun sivistyksen tasosta.

 35. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Leppänen on inhottava paskan-jauhaja, vaikka luuleekin olevansa jonkinlainen sivistyksen virstan pylväs! Jättäkää hänet jo rauhaan, märehtimään ja sensuroimaan omassa blogissaan…

  Silvo

 36. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lexa!
  Kirjoitan Ilkkalan blogissa sinulle siksi,
  että blogissasi on viime aikoina sensuuri aktivoitunut.
  Olen hämmästynyt tunkio-kuittauksestasi,
  ihan jo siksi, että tunsin sinut Hevosmiesten Tietotoimiston
  kokoustemme aikoina,
  erittäin monipuolisena, maltillisena asioiden tarkkailijana.
  Olen aina pyrkinyt analysoimaan ja ennen muuta
  kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä sitoutumattomana,
  ilman poliittisia intohimoja.
  Oletan, että täällä Ilkkalan blogissa kommentoineet ovat
  enimmäkseen samalla asialla.
  Eivät mielestäni minkään puolueen fanaatikkoja, vain ja ainoastaan
  kaupunkilaisten yhteisten asioiden puolesta kantaa ottavia.
  Ihmettelevät ehkä minun laillani, onko tässä kaupungissa menossa
  jonkinsortin oikeusmurha.
  Riitta

 37. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Asioita pitäisi hieman suhteuttaa. Eduskunnassa istuu uudelleen valittuna entinen ministeri, joka yritti ”koplata” omalle yritykselleen isoja rahoja jos olisi tukenut eräiden yritysten hankkeita. Vekan mahdolliset touhut on sen rinnalla puuhastelua. istuvat kansanedustajat ovat muistaakseni saaneet rattijuopumustuomioita ym ym eivätkä ole menettäneet luottamustaan.. Ilkkalan ilmianto ja tunnustus ovat pelastaneet kaupungin suuremmalta häpeältä, ansaitsisi vuoden kaupunkilainen tittelin.

 38. avatar jallu sanoo:

  Taannoin Leppänen poisti textejä blogeistaan ns. nonstoppina ja jakeli porttikieltoja ”kunnianarvoiselle” palstalleen tämän tästä. Tässä yhteydessä mieleeni palaa charles chaplinin mainio elokuva, jonka nimi taisi olla diktaattori. Äksyily ja oman arvonsa kohottaminen muiden ylle tuottaa harvoin toivotunlaista lopputulosta. Kehottaisin Leppästä heittämään kapallisen jäitä hattuun ja ottamaan esimerkkiä Seppo Rehusen maltillisesta käyttäytymisestä.

  ps. Heitän koriksen takaisin Leppäselle ja vinkkinä vain, että jos lähtee itse sivuraiteelle, ei kannata muiltakaan muuta vaatia.

 39. avatar Silvon Tapsa sanoo:

  Kyllä kovasti ihmetyttää, miten nopeasti voi asioita tapahtua ihmisen aivoissa. Tällä asialla tarkoitan pieru-Leppäsen muodonmuutosta muutaman vuoden sisällä.

  Kuten ehkä moni muukin muistaa, kuinka monipuolisen analyyttisesti, tämä Forssan entinen virkailija osasi suhtautua asioihin. Nyt hän on vain varjo entisestään.

  Ei riitä, että hän oman pohjakirjoituksensa puitteissa haukkuu, tässä tapauksessa, Kari Ilkkalan blogi-kirjoitusta ja sen kommentoijia. Nyt hän menee askeleen pitemmälle, ja yrittää mustamaalata koko blogi-sivuston tasoa, kommentoidessaan arvostetun debatoijan Seppo Rehusen blogissa. Onko pakko yrittää myrkyttää ilmapiiriä toistenkin pohjakirjoitusten puitteissa? Minä vaan kysyn…?
  Tuskin asiallisena tunnettu Rehunen sortuu ihailemaan Leppäsen kunnostautumista nimityksien keksimisessä!

  Pieru-Leppäsen keksimät ”sivistys-sanathan” ovat persu-kanava ja tunkio. Taitaa äijä olla aika ylpeä kekseliäisyydestään.
  Mitähän hän muuten tarkoittaa nimityksellä ”persu-kanava”? Hämeen Snomien blogit ovat tietääkseni avoinna kaikille.

  Jos Leppänen aikoo jatkaa esittämällään ala-arvoisella linjalla, ei hänelle, tällä foorumilla, kohta ystäviä löydy. Jos nyt ei sitten Kiemunki/Rautio-koalitio alennu ottamaan varteen Leppäsen ohjeita?

  Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että erinomaan Leppäsen kirjoituksille olisi tunkio juuri sopiva paikka.

  Silvo

 40. avatar jallu sanoo:

  Nyt näyttää siltä että parkkitalojen velan maksuun on keksitty ratkaisu, siirtämällä kaikki kaupungin parkkimaksut Pysäköinti OY:n kassaan. Eli veronmaksajien pussille mennään hieman kierommalla tavalla. En muuta sano kuin että voihan vitsi. Oliko tässä muuten osittain syy Ilkkalan pois potkimiselle?

 41. avatar Liiketoimintasuunnitelma konsulttien kynästä sanoo:

  Pysäköintitulot on nyt siis ohjattu pois niiden aiemmasta käyttökohteesta. Kaupunki joutuu nyt osoittamaan korvaavan rahoituksen poistuneiden pysäköintitulojen tilalle. Jarmo Kulmalan johtama Pysäköinti Oy on todellinen amatööripoliitikkojen puuhastelunurkkaus, jolle löydetään aina vain uutta rahoitusta, kun yhtiö ei muutoin selviä edes päivittäisestä toiminnastaan, saati lainojen korko- ja lyhennyskuluista.
  Toimitusjohtaja Kulmala tulee todennäköisesti pikapuoliin esille HäSan sivuilla kertomaan ilosanomaa, että Pysäköinti Oy on edelleen voitollinen yritys. Tällaisia satuja ei olisi kannattanut aiemminkaan yrittää kertoilla, koska kaupungin veronmaksajien luottamus on mennyt jo pitkän aikaa sitten yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan ja sen perusteisiin. Yhtiö perustettiin täysin virheellisen tiedon ja olettamuksien varassa. Piste.

 42. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro!
  Tänään HäSa, Juutilaisen Arnon jutussa ”Pysäköinnin tuloista
  tulee kokonaisratkaisu.”
  Semanttisesti tyhjien selitysten maestro apujohtaja Isosuo
  loihe lausumaan
  ”- Pysäköintivirhemaksut eivät vaikuta Hämeenlinnan Pysäköinnin tuloihin,
  mutta niillä on vaikutusta yhdyskuntalautakunnan tuloihin.”
  ?!?
  Taannoin pysäköinnin bisnesnero Kulmala ihmetteli RH,
  miten kaupunkilaiset luulevat virheellisesti maksavansa
  hänen palkkansa, senhän maksaa yhtiö.
  ?!?
  Riitta

 43. avatar jallu sanoo:

  Mistähän tämä 850 000 on nyt sitten pois, ja millaisista palveluista se niistetään vuosittain. Parkkitalojen kätilöillä ei päätä aikanaan ole pahemmin pakottanut, kun tällä mittakaavalla niihin on syöksytty. Jos puolueiden tahtotila oli parkkitaloja kerran lähteä rakentamaan, olisi ne tullut mitoittaa Hämeenlinnan väestömäärän mukaan. No nyt on huonot housussa, eikä valitusoikeutta enää ole. Täytyy nyt vaan ristiä kädet kyynyrspäihin asti, ja kuiskata pyyntö ylös, ettei tällä ”nerokkaalla” ratkaisulla perustella yhä uusien parkkitalojen rakentamista.

 44. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  No vielä eivät kaikki parkkitulot kilahtaneet pysäköintiyhtiön tilille.

  Ainakin Pro oli pohjaesitystä vastaan, ja koko homma palasi jatkovalmisteluun.

 45. avatar Jaska sanoo:

  Eikös kokdem uhkaillut Lulu Ranteenkin erottamisella. Jos nyt ymmärsin oikein niin oliko eilen hallituksen kokous, jossa Ranne piti erottaa ?

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   Maanantain hallituksen kokouksessa asiaa ei ole käsitelty.
   Jostain syystä sitä ei haluttukaan sinne tuoda.
   Lienneekö ”virkamiesvalmistelu” vienyt aikaa jottei ehtinyt.
   Viime valtuuston päätös kumminkin oli jotta asia siirrettiin Lulu Ranteen osalta hallitukselle.
   Eivät varmaan itsekkään tiedä mitä tekisivät, niin tekevät ”hämäiset”!
   Voisikohan hallituksen pj valottaa asiaa?

 46. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Ei tätä Hämeenlinnan pysäköintitouhua ymmärrä enään tavallisella järjellä. Minkä takia täytyy vääristellä tulo ja kulurakenteita vaikka kaikki tietävät, että ovat päin prinkkalaa. Hämeenlinna on moraalittomien toimialajohtjien ja päättäjien kaupunki.

 47. avatar jallu sanoo:

  Huomenta !

  Komppaan Lauria tässä johtaja-asiassa ainakin miltä ulospäin näyttää, ja ehkä ripaus kyynisyyttä vielä mausteeksi. Niin uutta parkkitaloa pukkaa taas tuonne aseman kulmalle ja tämän päivän lehdessä toimittaja Sanna Heinonen pohtiikin melko kryptisesti talon rahoituspuolta näin: ”Jos parkkitalo maksaa yli 10 miljoonaa, niin joku sen maksaa”. Onkohan tässä nyt Heinosella jonkin asteista sarkasmia mukana kuviossa sitten, vai mitä mutta, se on varma että veronmaksajat laitoksen rahoittavat, tavalla tai toisella.

  • avatar Valitan sanoo:

   Kun ei tullut Euroopan suurinta autotaloa niin Hämeenlinnasta tehdään Euroopan suurin parkkihalli.

   Onhan sitten missä pitää koiranäyttelyitä ja kirpputoreja.

  • avatar Antti Sulonen sanoo:

   Sanna Heinosella oli omalaatuinen käsitys maksajasta, joka todellisuudessa lienee monen muunkin harhakäsitys. Sanna Heinonen kirjoittaa maksajasta näin: ”onko se kaupunki, veronmaksaja vai autoilija”
   Tuosta voimme välittömästi poistaa kaupungin. Kaupunki ei maksa mitään, jos kaupungilla ei ole veronmaksajaa, siis veronmaksaja maksaa.

   • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

    Joskus tuntuu, että HäSa käyttää Tettiläisiä ja toimittajaharjoittelijoita näissä jutuissaan niin asiantuntemattomia ne ovat..

 48. Mitä yhteistä on Savonlinnalla ja Hämeenlinnalla?(”Ankkalinnalla ja Hanhivaaralla”)
  Molemmissa kaupungeissa on vaikuttanut autokaupoin ja muiden touhuiluin varansa menettänyt mies joka on retkuttanut yhtä jos toista, mutta joutunut myöskin retkutetuksi.
  No tämä SCC nyt jo tiedetäänkin, mutta kukahan mahtaa muistaa 80-luvun loppupuolelta Aaron Koreen.ia ja esim. Air Finlandiaa..
  Oli hiukkasen samanlaiset kuviot hänelläkin ja niin vaan Savonlinnalaispäättäjätkin löivät päätään seinään tai Olavinlinnanmuuriin.
  Sielläkin riideltiin siitä kuka uskoi kenenkin valheita ja tekikö joku kenties virkavirheitä jne…
  Ei tällä Aaronillakaan, joka oli Pölläskylästä, Rantasalmen ja Savonlinnan rajamailta kotoisin oleva pikkumökin poika, ollut rahaa juurikaan omasta takaa, mutta vaikutusvaltaisen tuntuisia ystäviä ja rahoittajia tuntui löytyvän aivan Australiaa myöten, piti vaan ensin saada kaupungilta ja kaupunkilaisilta hieman avustuksia ja sitten alkaisi rahaa satamaan maailmalta tiukkaa tahtia, painettiinhan maailmalla rahaa jopa kolmessa vuorossa.
  Aaronilla oli suunnitelmissa Nissan Sunnyjen myymälän perustaminen, mutta lisäksi oman lentoyhtiön perustaminen, niin että Savonlinnan lentoaseman kiitorataakin olisi pitänyt pidentää että aussituristit pääsevät firman jumbojetillä laskeutumaan.

  Aaron saikin joitain sijoittajia höynäytetyksi ja häippäsi sitten maasta ameriikkoihin neuvottelemaan lisärahoituksista ja jäi sille tielleen.

  Nykyisestä olinpaikasta tai nimestä ei ole tietoa, viimeisin osoite oli vankila jossain päin Illinoisissa, USAssa tuomio tuli petosrikoksesta…

  Niin että sellaista yhteistä on ”ankkalinnalla ja hanhivaaralla”

 49. avatar Jallu sanoo:

  Ahveniston autourheiluradan juttu Hämeen Sanomissa herättää minussa vähintäänkin kummastusta. Rata sai lupansa, mutta toiminta edellyttää uusia meluvalleja ja 40 tuhannen uutta melunseuranta-laitteistoa.

  Kun luvanhakijana toimii käsittääkseni yrittäjä Kurki-Suonio, lupaa kaupunki kuitenkin maksaa 40 tuhannen euron laitteiston? Ei kai kaupungin kuuluisi kaiken järjen mukaan kustantaa yrittäjän investointeja luvan saamiseksi? Samaan aikaan Kaupunki ajaa alas yhden museon linnan niemellä, jonka kustannukset ovat varmastikin samaa kertaluokkaa.

  Meluvallien rakentajasta juttu ei sensijaan pukahda mitään, mutta eiköhän radan kova puolustaja Iisakki Kiemunki junaile nekin aikanaan kaupungin kontolle. Miksi ihmeessä meluvalleja yleensä edes tarvitaan, koska yrittäjän mukaan astianpesukone pitää suurempaa meteliä kuin rata. Kurki-Suonio mainitsee että rata aiheuttaa lähimpiin naapureihin vain 51 desibelin voimakkuista ääntä, mikä on todella vaikea katumajärven kupeessa asuvana kesällä ajojen aikaan uskoa.

  • avatar Antti Sulonen sanoo:

   Voi se melu desibeleillä mitattuna olla hyvinkin noin alhainen, mutta alhaisestakin metelistä tulee lähes yhtä sietämätön, kuin entiseen aikaan käytetystä kidutusmenetelmästä, otsaan tiputetaan vesitippa määrävälein.
   Ei se häiritsevä meteli mihinkään katoa, vaikka sitä kuinka desibeleillä mitataan. Desibeleillä voidaan mitata se kuinka korkea ääni ei aiheuta ihmisen kuulolle vaurioita, mutta ei äänen aiheuttamaa haittaa.

 50. avatar Rauno sanoo:

  ”Poistin yllä olevan kommentin jälkeen sivustoltani nimimerkki Raunon lähettämän kommentin. En jänkkää sivuraiteella enempää esteellisyydestä, koska herran tekstistä on pääteltävissä, että hän kirjoittaa asiasta mutu-tiedon pohjalta. Leo Leppänen”

  Vanha koira ei näytä oppivan uusia tapoja ja se pätee myös Leo Leppäseen. kommenttien poisto liittynee vuoden 2017 kunnallisvaaleihin. Kokdemille liian kiusallisiin kysymyksiin Leppänen reagoi ykskantaan poistamalla ne ja näin asia on hänen mielestään pyyhitty pois päiväjärjestyksestä.

  kommentoin Leppäsen poistamassa kommentissa Tapio Vekan esteellisyyttä kilpailuraadin puheenjohtajana, hänen tehdessään kiinteistökauppaa saman toimijan kanssa, joka voitti sittemmin engelinrannan suunnittelukilpailun. Leppänen kirjoittelee täyttä potaskaa mututiedostani po. asiassa.

  Ilkkala kirjoittaa Leo leppänen siis näin: ”Tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vekka, jonka lähipiiriyhtiöllä oli käynnissä merkittävä ns. Vekan alueen kaavoitus- ja kiinteistökauppahanke Jatke Uusimaa Oy:n eli kilpailun sittemmin voittaneen Jatke Oy:n täysin omistaman tytäryhtiön kanssa. Tapio Vekka ei missään vaiheessa oma-aloitteisesti kertonut sidonnaisuudestaan, vaan asia paljastui ns. Vekan alueen kaava- ja maankäyttösopimuksia koskeneiden valitusten käsittelyn yhteydessä 2013 aikana. Hän jääväsi itsensä vasta 18.12.2013 tuomariston kokouksessa haastettuani hänet hänen sidonnaisuuksistaan.”

  Kukaan ei ole tietämäni mukaan kyseenalaistanut tätä Ilkkalan kommenttia, ja näiden tietojen varassa Vekka toimi tietenkin esteellisenä raadin johdossa. Edes Leo Leppänen ei voi tätä kiistää poistamalla kommentteja tai kiemurtelemalla asian ympärillä kuin kyy ikään.

  Leppäselle toteaisin vielä että tosiasioita kiertämällä ei uskottavuutesi ole kovin korkeassa kurssissa tämän jälkeen ja kun yhdessä asiassa faktat kieltää ei uskottavuutta enää saada takaisin millään temppuilulla.

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Täytyy ymmärtää että Leppänen kirjoittelee itse toisenkäden tietojen pohjalta. Jos Hänelle esittää faktoja Hän yleensä sivuuttaa ne kommentoimatta, kas kun ei ole varaa. Toisinaan Hän sensuroi jos mielipide ei on Hänen ideologiansa vastainen. Hän on tyypillinen ikänsä hallinnossa työskennellyt joka on voinut asemansa puolesta sanella mikä on ”totuus” ja mikä ei. Se on kyllä ominaisuus, joka ei kaikille kehity. vain henkilöille joilla on huono itsetunto.

Jätä kommentti

css.php