NS. KATUPARTIOIDEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ JA KIELLETTÄVYYDESTÄ

Keskustelu käy kuumana

Keskustelu seksuaalisista ahdistelutapauksista, joiden tekijöiksi epäillään maahanmuuttajataustaisia yksilöitä tai ryhmiä, ja vastaavasti erilaisista ryhmistä ja yhdistyksistä, jotka ilmoittavat suorittavansa ns. katupartiointia, käy kiivaana.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström ei pidä väkivaltarikoksista tuomittujen henkilöiden johtamia katupartioita ongelmana, kunhan kadulla liikkuvat noudattavat lakia.

http://yle.fi/uutiset/ministeri_lindstrom_katupartioista_en_ole_kuullut_ongelmista/8578760

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo: ”Talkootyötyyppinen vapaaehtoistyö on kannatettavaa. On erittäin hyvä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita alueensa turvallisuuskysymyksistä ja haluavat edistää ympäristönsä turvallisuutta ja viihtyisyyttä”.

Katupartiointi ei anna kuitenkaan minkäänlaisia ylimääräisiä oikeuksia tai toimivaltaa puuttua toisten ihmisten tekemisiin.

Tärkein tehtävä poliisin tiedotteen mukaan on ”toimia havaintojen tekijänä ja osaltaan tietyn alueen ennalta estävänä rauhoittajana”.

http://www.talouselama.fi/uutiset/poliisi-kommentoi-katupartioita-talkootyotyyppinen-vapaaehtoistyo-kannatettavaa-ei-anna-ylimaaraisia-oikeuksia-6243123

Tiukempaa linjaa edustavat RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund ja kansanedustaja Mikaela Nylander kysyvät, mikä hallituksen kanta on katupartiotoimintaan, ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä katupartioiden suhteen. Heidän mukaansa katupartioita ei pidä hyväksyä, mutta kysymyksensä perusteella odottavat hallituksen ryhtyvän myös joihinkin toimenpiteisiin.

http://www.sfp.fi/fi/content/news/haglund-ja-nylander-hallituksen-otettava-selke%C3%A4sti-kantaa-katupartiotoimintaan

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg menee paljon pidemmälle: ”Tämän syksyn aikana syntyneet katupartiot ovat uusi ilmiö, joka pitää ehdottomasti vain ja ainoastaan kieltää.

http://yle.fi/uutiset/kansliapaallikko_nerg_turvapaikanhakijoiden_turhautuminen_alkaa_nakya/8581871

Tarkastellaan asiaa hieman syvällisemmin ja kiihkottomammin.

Oikeuksia mutta myös velvollisuuksia

Perusoikeuksia ovat mm. henkilökohtainen koskemattomuus, liikkumisvapaus, kokoontumis- ja mielenosoitusoikeus sekä yhdistymisvapaus. Jokaista koskee myös syyttömyysolettama.

Maassa laillisesti oleskelevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat kokoontua ja liikkua lain puitteissa vapaasti, eikä heitä voida pelkästään taustan perusteella lähtökohtaisesti tuomita aikeista häiritä seksuaalisesti tai raiskata ketään. Tilanne on tietysti eri, jos poliisilla on käytettävissään muunlaista riittävän luotettavaa tiedustelutietoa.

Vastaavasti ns. kantaväestön edustajat voivat vapaasti muodostaa ryhmiä ja liikkua katupartioinniksi kutsumallaan tavalla lain puitteissa ilman, että heidät voidaan lähtökohtaisesti tuomita aikeista harjoittaa väkivaltaa maahanmuuttajia kohtaan. Tilanne on tietysti eri, jos poliisilla on käytettävissään muunlaista riittävän luotettavaa tiedustelutietoa.

Kaikkia toimijoita koskee luonnollisesti vaatimus lain noudattamisesta.

Satunnainen ohikulkija vs. katupartio

Kysymystä siitä, mitä oikeuksia tai velvollisuuksia jokaisella eri tilanteissa on, voidaan tarkastella ns. satunnaisen ohikulkijan näkökulmasta. Otetaan muutama esimerkki, missä ns. satunnainen ohikulkija osuu todistamaan seuraavia tilanteita:

Esimerkki 1: Henkilö tai joukko esim. pahoinpitelee tai välittömästi uhkaa toista tavalla, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan terveyden vaaran.

Satunnaiselle ohikulkijalle on tällöin sallittua oikein mitoitetuin toimin hätävarjeluna torjua oikeudeton hyökkäys myös toista kohtaan.

Sivullisilla on itse asiassa auttamisvelvollisuus. Em. tilanteessa avun antamatta tai hankkimatta jättäminen voi pahimmillaan tarkoittaa syyllistymistä pelastustoimen laiminlyöntiin.

Esimerkki 2: Henkilö tai joukko anastaa ohikulkijan nähden omaisuutta ja pakenee.

Esimerkki 3: Henkilö tai joukko ahdistelee seksuaalisesti selvästi erittäin nuorta tyttöä pyrkien riisumaan tätä ja koskettelemaan tämän intiimejä paikkoja.

Kaikissa kolmessa edellä kuvatussa esimerkissä satunnaisella ohikulkijalla on sallittua hätävarjeluna ja teon mukaan oikein mitoitetuin toimin torjua uhkaava tai käynnissä oleva teko.

Lisäksi satunnaisella ohikulkijalla on kaikissa em. esimerkeissä pakkokeinolain yleisen kiinniotto-oikeuden mukainen oikeus ottaa rikoksesta epäilty kiinni. Lisäksi esimerkissä 2 on oikeus itseapuun anastetun omaisuuden takaisinsaamiseksi. Kiinniotossa tai omaisuuden takaisinsaannissa saa käyttää sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina.

Katupartion ero satunnaiseen ohikulkijaan on laillisesti toimiessaan ainoastaan siinä, että katupartio on jonkin verran todennäköisemmin paikalla kun jotakin tapahtuu. Laillisesti toimiessaan katupartiolla voi pelkällä näkyvyydellään olla ehkäisevä vaikutus sellaiseen rikolliseen toimintaan, joka ei todistajia kaipaa.

Katupartion laillinen toiminta ja valtuudet

Kuten edellä kuvattiin, sen paremmin satunnaisella ohikulkijalla kuin katupartiollakaan ei ole mitään oikeuksia puuttua kenenkään olemisiin tai tekemisiin, ellei käsillä ole rikollinen toiminta tai sellaisen aivan välitön uhka.

Katupartioiden tarpeellisuus

Katupartioita on nyt käynnissä olevassa keskustelussa pidetty laajalti täysin tarpeettomina, ja näin ehkä onkin.

Toisaalta on kuitenkin käytetty paljon puheenvuoroja, joissa esimerkiksi naisten seksuaalista häirintää pidetään aivan yleisenä myös ns. kantaväestön taholta ja pitkältä ajalta.

Olisi tietysti hienoa, jos satunnaiset ohikulkijatkin puuttuisivat tai ainakin tekisivät virkavallalle ilmoituksen seksuaalisesta häirinnästä tekijöiden ja uhrien taustasta riippumatta. Ehkä laillisesti toimiville katupartioille olisi sittenkin tilausta naisten suojelemiseksi kaikkien tekemältä ahdistelulta sellaisissa paikoissa ja alueilla, joissa riskejä on?

Katupartioiden hyväksyttävyys

Toiminnan hyväksyttävyys on erittäin subjektiivinen mielipide, jollaiseen jokaisella on oikeus. Viranomaisten tai esim. ministerin asemassa olevan henkilön ei kuitenkaan ole syytä arvioida laillisen toiminnan hyväksyttävyyttä. Tässä suhteessa ministeri Lindströmin lausunto ja poliisiylijohtaja Kolehmaisen ensimmäinen tiedote olivat oikean sisältöisiä.

Katupartioiden kiellettävyydestä

Poliisi tähdentää, ettei partioita tarvita ja että järjestyksenpito kuuluu poliisille. Samaan aikaan huoli poliisien vähäisyydestä, näkymättömyydestä ja toimintamahdollisuuksien puutteesta lisääntyy niin väestön kuin poliisin itsensäkin piirissä.

Vaikka aihe on mainio poliittinen käsikassara, edellä kuvatuissa rajoissa laillisesti toimivien katupartioiden toimintaa ei voida oikeusvaltiossa kieltää sen paremmin kuin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kokoontumista ja liikkumistakaan.

Siitä huolimatta, että aihe on kansakunnan suurennuslasin alla, uutisia katupartioiden itsensä aiheuttamasta väkivallasta tai provokaatioista ei ole nähty.

Uutisvirtaa analysoimalla havaitsee myös sen, että käytännössä mitkään kommentoinnit eivät perustu henkilökohtaisiin todellisiin havaintoihin katupartioista tai niiden toiminnasta. Partioista puhutaan ja niiden toiminnasta muodostetaan mielikuvia, kun kaikki muutkin niin tekevät.

Koko aihe lienee partioinnin todelliseen määrään nähden lähtenyt täysin lapasesta. Netissä julistaminen tai jopa järjestäytyminen ja ensimmäiset vuorot raitilla on ihan toinen asia, kuin viettää luihin käyvässä kylmyydessä iltoja ja öitä toisensa perään. Ei siellä montaa kertaa viitsi värjötellä olematonta odotellessa, kun samaan aikaan toiset käyvät antoisaa nettikeskustelua katupartioista lämpimissä sisätiloissa.

 

Alla edellä viitattuja eri lakien pykäliä:

Mitä perustuslaki sanoo?

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

 1. momentti: Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

9 § Liikkumisvapaus

 1. momentti: Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

13 § Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

 1. momentti: Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.
 1. momentti: Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Mitä esitutkintalaki sanoo?

4 luku 2 § Syyttömyysolettama

Rikoksesta epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

Mitä rikoslaki sanoo?

4 luku 4 § Hätävarjelu

 1. momentti: Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet.
 1. momentti: Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.

4 luku 5 § Pakkotila

 1. momentti: Muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet.
 1. momentti: Jos oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä sallittuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat.

20 luku 5 a § Seksuaalinen ahdistelu

Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

6 § Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, jos rikos ei 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee 1 momentissa tai edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Yritys on rangaistava.

21 luku 15 § Pelastustoimen laiminlyönti

Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää, on tuomittava pelastustoimen laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Mitä pakkokeinolaki sanoo?

1 luku 5 § Itseapu

 1. momentti: Rikoksen kautta menetetyn tai muuten kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on turvauduttava toimivaltaisen viranomaisen apuun. Toimet tällaisen omaisuuden takaisin ottamiseksi ovat kuitenkin itseapuna sallittuja, jos:

1) omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin omaisuuden takaisin ottamiseksi on ryhdytty välittömästi rikoksen tapahduttua; tai

2) menetetty tai kadotettu omaisuus muissa tapauksissa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ollut riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

 1. momentti: Edellä tarkoitetuissa tilanteissa saa käyttää sellaisia omaisuuden takaisin hankkimiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys.

2 luku 2 § Yleinen kiinniotto-oikeus

 1. momentti: Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos.
 1. momentti: Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava.
 1. momentti: Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.

2 luku 3 § Voimakeinojen käyttö

 1. momentti: Jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.
33 kommenttia artikkeliin “NS. KATUPARTIOIDEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ JA KIELLETTÄVYYDESTÄ”
 1. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Verkkouutiset
  ”Ruotsalainen poliisi: Emme ole uskaltaneet kertoa kaikesta, koska se auttaisi ruotsidemokraatteja.”
  (Mm. We are Sthml-festareilla jopa 11-12v tyttöjä lähennelleistä ulkomaalaismiehistä vaiettiin)
  Sensijaan Helsingin apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki pysyi kannassaan,
  ”Suomeen on saapunut uusi seksuaalirikosilmiö.” (STT).
  Viranomaisten avoimuus vähentää hysteriaa.
  Tunnen syvää myötähäpeää poliitikoistamme,
  jotka kommentoivat netissä, miten suomalaismiehet ovat kautta aikojen raiskailleet naisiaan,
  aivan kuin se olisi maan tapa.
  Suomessa ei tietääkseni ole kokoonnuttu mies-joukolla jopa raiskaustarkoituksessa.
  Mitä tulee katupartiointiin, sitä on Suomessa jo vuosia tehty ilman laittomuuksia
  poliisin kanssa yhteistyössä.
  Jopa ex-boss Paatero sanoi olevansa valmis ko. partioon eräässä RS haastattelussa.
  Tosiasioiden tunnustamisesta on moni asia auennut.
  Riitta

 2. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Kuuntelin kyseisen Ylen haastattelun. Haatattelija yritti (Ylen tapaista) saada Lindströmin omalle kannalleen(=jyrkästi tuomitsemaan katupartiot). Eihän ministeri voi tuomita kaikkia katuparioon kuuluvia rikollisiksi, koska näin ei varmaan ole. Ylen asenteellisuus tässäkin asiassa on tavanomaisen räikeää.

 3. avatar Kimmo Kautio sanoo:

  Kiitos Kari! Kirjoitit sen, mitä olen itsekin kokenut tarpeelliseksi kirjoittaa. Tässä on ainoastaan oleellinen, ilman mitään ylimääräistä pätemisen tarvetta.

 4. avatar kuningasjätkä sanoo:

  Vastaanpa nyt toistolla tännekin, Koska Uusitalon Ilkalla kommentin läpimeno hiukkasen kestää…

  Näinpä – näin….
  Allekirjoittanut nimimerkkikään ei hyväksy esittämäsi laatuista toimintaa sellaisena kuin ilmiöt nyt ovat muodostuneet…

  Mutta silti olen sitä mieltä, ettäkaikilla kansalaisilla on oikeus ja velvollisuus välittää ja auttaa sitä, jonka näkee joutuvan rikoksen uhriksi, tarvittaessa vaikkapa voimakeinoja käyttäen!
  On vaan muistettava pysyä kohtuudessa voimakeinojen suhteen.

  Näin poliisittomalla paikkakunnalla asuvana, olen useinkin pannut merkille sen tosiasian, että jos täällä joku tarvitsee virkavallan apua, niin useinkaan sitä ei ole saatavilla reaaliajassa.
  Tälläisillä paikkakunnilla joilla ei myöskään ole vartijatoimintaa, olisikin syytä perustaa järjestyksenvalvonta- organisaatio,(”Vigilantit”) jolla voitaisiin turvata edes jonkinasteinen laillisuuden nimissä toimiva valvonta, siis vähän samaan tyyliin kuin sheriffit aikoinaan jenkkilässä.. Mutta ilman pyssyjä.
  Poliisi tarkistaisi organisaatioon tulevien taustat ja antaisi kurssituksen , niinkuin yleensäkin järjästyksenvalvojille.

  Viime kesän ja alkutalven aikana Itä-Hämeessä on tapahtunut hieman liikaa mökki- ja asuntomurtoja, joitain ihan keskellä päivää, asukkaiden ollessa parituntisella kauppareissulla. Mukaan on lähtenyt ihan kaikkea laidasta laitaan jopa aseitakin kaikkine kaappeineen!

  Yksi selitys samankaltaisesti suoritettujen tekojen räjähdysmäiseen kasvuun, voi löytyä siitä että em. alueella on loppukesällä kuvattu tarkkoja ilmakuvia Google Earth palveluun. Näistä tarkoista ilmakuvista, joita ei ole kuvattu pelkällä satelliitilla vaan alueella kierrelleestä Googlen kuvaushelikopterista, voi kuka tahansa kotitietokoneen käyttäjä tarkastella tiet ja polut, suunnitellen pakoreiti ja kyttäyspaikat valmiiksi kotisohvallaan.

  Kun Shengensopimuksen mukainen rajavalvontakin on mitä on, niin mikään ei takaa turvallisuuttamme, kun itämaiden ihmemiehet saapuvat verottamaan pohjoisen metsien taloja ja karjaa, palaten sitten täysine autolasteineen, tullin ja rajavalvonnan pelatessa jätkänshakkia lämpimässä toimistossaan, takaisin itämaille nauttimaan ahkerana keräämästään yltäkylläisyydestä.

  Toimivalla Vigilantti-organisaatiolla olisi sentään tälläinenkin rikollisuus torjuttavissa ja poliisit voisivat sitten rauhassa keskittyä tehtäviinsä kaupungilla tai vaikkapa tienvarsilla sakkojaan jakelemassa.

  Että Sikäli……..

 5. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Kun lukee kansanedustaja Nasima Razmyan (SDP) blogeja Iltalehdessä tai kuuntelee Häntä Ylen asiantuntijana Hän ei näe maahanmuuttajavirran aiheuttavan mitään ongelmia. Ei taloudellisia eikä yhteiskunnallisia.

  • avatar saara finni sanoo:

   Naisasialiitto Unioni näyttää olevan samalla kannalla. Sen edustaja kertoi Iltalehdessä, että naiset ovat iän kaiken joutuneet pelkäämään kadulla kulkiessaan ahdistelijoita. Siis täällä Suomessa.

   Masentavaa, mutta minun on täytynyt koko elämäni olla äärimmäisen ruma nainen, koska minua ei ole ikänä kukaan ahdistellut kadulla kulkiessani. Niinpä minusta kasvoi niin epänaisellinen, etten ole osannut koskaan pelätä kadulla tai missään muuallakaan ulkona liikkuessani.

   Hyvä, että edes nyt sain tietää, että rumuudesta on ollut jotain hyötyäkin.

 6. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Saara!
  Ei minunkaan ole tarvinnut pelätä Suomessa kadulla kulkiessani, ei edes iltamyöhällä
  – aikoinaan.
  Jos joku yritti tehdä ”lähempää tuttavuutta,” tein sanoin selväksi, jot eipä kiinnosta.
  Se on riittänyt suomalaiselle miehelle.
  Uskon Poliisiammattikorkeakoulun tutkijan Pirjo Jukaraisen (Iltalehti 11.1.2016) antamaan lausuntoon,
  ”Jukaraisen mukaan naisten ahdistelu isolla joukolla on uusi ilmiö. Häirintä on ollut aiempaa aggressiivisempaa ja fyysisempää.
  Jukaraisen mukaan vastaavanlaisesta ahdistelusta on tullut havaintoja muualtakin Suomesta.”
  Samaan aikaan, samoja naispoliitikkoja mitätöimässä julkisuudessa ko. ilmiöitä,
  he jotka kuulemma kokivat mieskansanedustajien ahdistelleen heitä jopa katsekontaktein. ?!?
  Saara, erittäin antoisaa v. 2016!
  Riitta

 7. avatar Walkman sanoo:

  Hienoa että, turvapaikanhakijamiehet ovat avanneet suomalaisten silmät havaitsemaan suomalaisen miehen ikiaikaisen väkivallan suomalaisia naisia kohtaan. Nyt se tuli esiin kaikessa laajuudessaan, vihdoinkin.

  Kiitos tästä kuuluu vain ja ainoastaan joukkoomme saapuneille turvapaikanhakijamiehille joiden vuosituhantisessa kotimaan kulttuurissa naista on aina arvostettu ja naisen kunniaa vartioitu häpeältä ja ruummiillista koskemattomuutta pidetty arvossa, itse asiassa naisen elämää suurempana arvona, perheen sisällä.

  Nyt se on vihdoinkin totta. Unelma on toteutumassa.

 8. avatar Timo Ojanen sanoo:

  Moron,
  Onko kukaan miettinyt, jos ihmiset ei vaan halua katupartioita omille asuinkulmilleen? Joo, onhan aiemminkin omia nurkkia vahdittu, mutta varmaankin lähinnä naapureiden puolelta, tuskin useinkaan ulkopuolisten toimesta.
  On se sitten laillista tai ei, mutta jos ei vaan kiinnosta kyseiset porukat. Onko lähdettävä kyltti linjalle EI katupartioita, kiitos! 🙂 Noh, tämä ei liene kovinkaan tarpeellista täällä kanta-Hämeen alueella, on täällä vaan niin hiljaista nykyään, ettei ole paljoa partioitavaa.

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Moi Timo,

   esitit ikiaikaisen kysymyksen, jossa katupartion voi korvata millä tahansa ei-toivotulla ryhmällä, rakennuksella tai muulla muutoksella vaikka näin:

   Onko kukaan miettinyt, jos ihmiset ei vaan halua [_________] omille asuinkulmilleen?
   Onko lähdettävä kyltti linjalle EI [_________], kiitos!

   • avatar Timo Ojanen sanoo:

    Moron,
    Tiedän kyllä mitä kysyin. Kyse oli kuitenkin kait katupartioista? Jos muistan lukea näitä blogeja, niin yritän muistaa myös kysyä vastaavan kysymyksen vastaavissa aiheissa. Samaan aikaan, kun tätä vastausta kirjoitin, niin Sipilä sanoi teeveestä, että nämä katupartio keskustelut ovat saaneet vähän turhan suuren mittakaavan, olen samaa mieltä. Peace!

 9. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Timo!
  Sipilän kommentin voi myös tulkita niin, että hän tarkoittaa ”turhan suuren mittakaavan” lauseellaan,
  jot kaikki katupartiot on julkisuudessa enimmäkseen leimattu jonkin sortin
  ääripää-jengin partio-tapauksiksi.
  Tosiasiassa, kaupungeissa, oman asuinalueensa asukkaista koostunut partiointiporukka on onnistunut vuosien saatossa rauhoittamaan miljöönsä turvallisemmaksi, yhteistyössä poliisin kanssa.
  Viestintä on vaikea laji ja sen tulkinta johtaa luonnollisestikin, ellei ole objektiivinen tutkija,
  omaa näkemystä vahvistavaksi.
  Sipilä on nykyään entistäkin teflonpintaisempi kommenteissaan.
  Media-Siperia opettaa luovimaan, ettei kävisi äänestäjäkato.
  Rauhaa tässä itse kukin enimmäkseen toivoo.
  Riitta

 10. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  En tiedä, mutta mielestäni tästä on tullut elämää suurempi asia. Ei ajankohtaisohjelmaa TV:ssä, ettei mielipidettä asiasta kysyttäisi. Hallituksen ministerit ovat tavanomaisen kuutamolla, kuten poliisijhtajatkin. Mielestäni maan sis.äinen järjestyksenpito on ministeri Orpon ministeriön asia. Sipilä puhuu tänään yhtä huomenna toista. Stubbi on jämäkkänä kuin rautakanki, koska on nololla tavalla joutumassa luopumaan puolueensa puheenjohtajuudesta. Kas kun ”kiva-kiva” politiikka ei uppoakaan puolueen peruskannattajakuntaan. Ja demarit on hiljaa, silloin kannatus kasvaa ilmaiseksi.

 11. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lauri!
  Olen ihmetellyt viime aikoina, miksi suomalaisia miehiä ovat suomalaiset naiset ristiinnaulinneet ja hakanneet, kuin vierasta sikaa.
  ”Tiedottaneet” myös mediassa ahkerasti, jotta meilläkin raiskataan naisia ahkerasti, se on maan tapa.
  Eivät suomalaiset miehet lähde isolla porukalla huvikseen raiskaamaan naisia.
  Ihmettelen sitä, onko hallitus /poliitikot yleensä ja yhdessä, sitä mieltä, että
  oman perheen suojelu laillisin keinoin on rasismia?
  Isäni lähti nuorena miehenä molempiin sotiin suojelemaan kotia, uskontoa ja isänmaataan,
  jossa asustivat hänen rakkaansa.
  Hän ei paennut Ruotsiin, vaikka siellä olisi voinut sukunsa keskellä
  nauttia turvapaikasta ihan laillisesti.
  Ihmettelen sitä, miten tänne tulevissa turvapaikanhakijoissa on nuoria miehiä,
  jotka ruikuttavat ruuasta, jota saavat ilmaiseksi samaan aikaan,
  kun heidän lähtömaassaan omaiset syövät ruohoa, kun muuta ei ole ja kuolevat myös nälkään.
  Riitta

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Kyllä minunkin mielestäni suomalainen miesraiskaaja on usein ns puskaraiskaaja (=henkilö joka ei pysty luomaan normaalia seurustelusuhdetta). Tuosta kotona tapahtuneesta raiskaamisesta on tullut jonkinlainen muoti-ilmiö. Asumaan mennään usein varsin heppoisin perustein (saattaa olla syynä myös asuntopula). Naistahan uskotaan erotapauksissa huomattavasti herkemmin kun käsitellään eron syitä. Siellä voidaan suoltaa mitä tahansa, mikä naistuomariin herkästi uppoaa. Lehtiotsikoinen mukaan heiluu se veitsi naisenkin kädessä aika herkästi ja sanasodassahan he ovat aina vahvoilla.

   • avatar Timo Ojanen sanoo:

    Moron,
    En pysty ajattelemaan raiskausta kuin erittäin etovana ajatuksena, tapahtui se sitten kuinka hyvänsä. Reipas 1000 ilmoitusta tulee poliisille vuosittain, arvio raiskauksista moninkertainen. Siis karkeasti kolme päivässä, eikö niin. Ymmärrettävästi julkisuuteen tulee vain yksittäistapauksia, oikeastaan hyvä niin, muuten voisi tulla turtuminen tuohonkin asiaan, niin kuin moneen muuhunkin, jos se on kovasti otsikoissa. Media pyörittää ihmisiä, some on linkityksiä täynnä, ilman ihmisten omaa ajatusmaailmaa. Kohta ainakin hetkeksi on turvapaikanhakija uutisointi imetty kuiviin, jos olisin Leksa, niin ehdottaisin vedonlyöntiä seuraavasta kansaa pyörittävästä uutisoinnista.

 12. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Timo!
  En ymmärrä, miksi suhtaudut someen noin kielteisesti.
  Yleensä netti on kielletty äärivasemmisto- ja diktatuurimaissa,
  jotta kansa pidetään oikeasta infosta pimeässä.
  Osaan muidenkin mielestä ajatella omilla aivoillani
  suodattaen mahdollisimman ammattimaisella otteella kiihkon ja rasismin,
  olenhan saanut siihen kovan koulutuksen ja pitkän kokemuksen.
  En pidä kristittyjä ja valkoisia ainoina rasisteina.
  Arvostettu Italialainen lehti II Giomale julkaisi mm. sähköposteilla ja tekstareilla viestitetyn yllytyksen
  ”Hyökkää ja raiskaa valkoinen nainen, käytä häntä niinkuin tahdot.
  Uutena vuotena tehkää taharrust gamai kaikkialla Euroopassa.
  Hyökätkää heidän naisiaan vastaan, näyttäkää keitä me olemme.”
  Ko. lehden mukaan viestiä lähetettiin arabiaksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi.
  Artikkelissa oli myös linkki Die zeit lehden juttuun.
  Timo, tämä on vakava viesti, vasta alkua,
  minusta on edelleenkin oikeutettua jo vuosia toimineet, lailliset paikalliset katupartiot,
  eiväthän he kulje kuorma-autojen lavoilla rynnäkkökiväärit messissä metsästämässä etnisiä ryhmiä.
  En pidä siitä, että heittelet outoa huumoria Lexa&vedonlyönti suuntaan.
  Riitta

  • avatar Timo Ojanen sanoo:

   Moron taas,
   OK, mauton tuo vedonlyönti, peruutan.
   Enhän minä Riitta sinun asiantuntemustasi media tai muissa asioissa kyseenalaista,
   miksi niin tekisin.
   Käytän sormea aika aktiivisesti, ja kyllähän siellä, missä minä enimmäkseen liikun, niin suurin osa linkityksistä ovat uutisia valtamediasta.
   Otetaan vaikka Ukrainan kriisi, se on oikeasti aika lähellä meitä ja tuskin siellä kansan asiat mihinkään ole parantuneet, mutta miksi se on unohdettu. Ei vaan myy, joten uutisoidaan jotain muuta. Pienemmässä mittakaavassa muutama vuosi sitten oli kova somehäly ulkomailta tulleista marjanpomijoista, nyt ei mitään, kai se olikin sitten hyvä asia.
   En osaa Riitta paremmin kirjoittaa mitä tarkoitan uutisoinnista ja somesta, toivottavasti sait vähän narun päästä kiinni.

   • avatar riitta nyqvist sanoo:

    Moro Timo!
    Olet oikeassa, ei media tee uutisia tasapuolisesti. Toimittajat kloonaavat
    toisiaan. Joskus tulee mieleen kärpäsjoukko, joka on porukalla tonkimassa
    – paskakasaa.
    Olen usein turhautunut, etsiessäni Suomesta juttuja, joiden sisältö olisi
    asioita objektiivisesti tutkivaa tietoa useammasta näkövinkkelistä.
    Räikein ilmiö ovat nämä itseään ”ilmaiseksi” markkinoivat vilkumaat ja kelat,
    jotka rientävät hikarina stagelle konsertoimaan,
    kun kohde on mahdollisimman mediaseksikäs, tai tarpeeksi kaukana.
    En tiedä, että Suomessa olisi järjestetty yhtään suurkonserttia lääketokkurassa ja ulostevaipoissaan makaavien vanhusten puolesta.
    Eivätkä leipäjonoissa kärvistelevät kansalaiset ”staroja” kiinnosta.
    Eihän kuolaava, rähmäsilmäinen vanhus tai syrjäytetty ole gaalailtaa kohentava näky.
    Somessa on suuri määrä subjektiivista kirjoittelua, karkeita ylilyöntejä,
    silti se on tärkeää tietoa, missä mennään ja mitä tunnetaan yksilötasolla.
    Kansanradio pitäisi määrätä pakolliseksi oppitunniksi Arkadian porukalle, jotta ei rahvaan todellisuus unohtuisi niin pian.
    Riitta

 13. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Kyllähän tämä kohu katupartioista on täysin median masinoima (lähinnä iltapäivälehdet ja Yle.) Ymmärtäisin jos esim Joensuussa olisi tapahtunut yhteenottoja maahanmuuttajien ja partioiden välillä. Tällainen uutisointi on minulta mennyt ohi. Annetaan kuva, että rikollisjärjestö kulkee kaduilla haluten pahoinpidellä maahanmuuttajia (ilmeinen median halu nähdä todella verta kaduilla). Kun tämäntyyppinen mielipidemuokkaus jatkuu se tulee ennemmin tai myöhemmin johtamaan vakaviin seurauksiin ja sitten iloitaan ”mitä me sanoimme”. Tähän rulettiin on vielä sotkettu onnettomat ministerit ja vielä onnettomammat julkisuushakuiset professorit. Kyllä lausuntoja saadaan. Mitä ihmisten taustoihin tulee, minulla asui naapurina silloinen pitkä-aikaisin rangaistusvanki (Kekkonen armahti kolmannella kertaa elinkautisesta). Eipä tuo siviilissä kovin väkivaltaiselta vaikuttanut, muuten sopetuminen 20 vuoden jälkeen yhteiskunnan menoon oli hankalaa. Maailma on niin muuttunut.

 14. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Hes pääkirjoitussivulla oli professori P Rannikon vierasnurkkakirjoitus otsikolla: ”Katupartiot on heikon valtion merkki”. Olen samaa mieltä. Muistaakseni perustuslaki takaa kansalaiselle omaisuuden ja hengen suojan. Entinen syyttäjä Ritva Santavuori ihmetteli jo 20 vuotta sitten miksi sisäministeriö kehottaa kansalaisia asentamaan turvakameroita kotiinsa ja rattilukkoja autoihinsa. Tällöinhän alkoi poliisitoimen uudistaminen. Valtio kyllä ”säästi” mahdolisesti budjetissaan. Kun kaupat ym joutuivat palkkaamaan vartiointiliikkeitä hoitamaan järjestyksenvalvontaa tulivat kustannukset muuta kautta kansalaisten maksettavaksi (tuotteiden hinnoissa), mutta siitähän ei valtiovalta välitä tuon taivaallista. Poliisitoimen ”uudistaminen” on jatkunut edellleen. Huvittavin oli Miekkalinnan rakentaminen Hämeenlinnaan ja sen jälkeen alueellisen poliisin siirtäminen Lahteen. (Hyvä Päivi Räsänen, mikähän siinäkin oli intressinä). Samoin LP: n lakkauttaminen. Hölmön hommaa. Ymmärtämätön ministerihän toimii ylimmän poliisijohdon ”pillin mukaan”, joka vaikuttaa riitaiselta oman vallanhimonsa sokaisemalta porukalta. Tyypillistä on, kun muutimme Lammille 2010 täällä näki poliisi joka päivä, nyt muutaman kerran kuukaudessa nopeusmittauksessa. Lupa-asiathan voi hoitaa netissä, ei siihen konttoria tarvita. Poliisin näkyvyyttä kyllä. Mielestäni Lammin vastaanottokeskukset eivät täytä sisäministeriön asettamaa aikarajaa poliisin mahdollisuudesta tulla paikalle kuin teoriassa.

 15. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lauri!
  Vastaanottokeskusten tulisi ensisijaisesti itse huolehtia asukkaittensa turvallisuudesta
  mm. vartiointiliikkeiden palveluja käyttämällä.
  Poliisi ja palokunta paikalle vasta sitten, kun edellämainittujen oikeudet loppuvat.
  Näin ehkäistäisiin varsinkin ”rahastajille” heille ilmaisen vaihtoehdon käyttö.
  Palautteesta päätelle tiedän osan keskuksista irtisanoneen vuokralaisensa,
  kun tiedossa on turvapaikanhakijoita.
  Irtisanotun vuokralaisen ihmetellessä vuokraisännälleen, miksi,
  onhan hän maksanut säännöllisesti vuokransa.
  Tyly vastaus, ”- Heistä saa paremman hinnan.”
  Olen kanssasi samaa mieltä Lauri, poliisin näkyvyys niin raitilla kuin liikenteessä
  rauhoittaisi.
  Heitä ei vain ole tarpeeksi ja tilanne ei parane vielä pariin vuoteen.
  Riitta

  • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

   Kyllä ne vastaanottokeskusten turvallisuusasiat kaatuvat lopulta veronmaksajien piikkiin hoiti niitä kuka tahansa. Mistä se poliisitilanne kahden vuoden päästä paranee?

 16. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lauri!
  Jospa siihen mennessä saataisiin lisää poliisien koulutus-paikkoja ja budjettia ko. toimenpiteeseen.
  Ex-boss Paatero sanoi haastattelussa ettei tilanne parane ennen sitä.
  Kuten kumpikin meistä on jo todennut Lauri,
  tästä poliisilaitosten ”rakennemuutoksesta,” ja rampauttamisesta,
  saamme kiittää ex-ministeri Päivi Räsästä.
  Liikkuva poliisi lopetettiin ja kenttäväki senkun vähenee.
  Hämeenlinnassakin tulee suorittava porukka pienenemään kuin pyy maailmanlopun
  edellä.
  Riitta

  • avatar Harri sanoo:

   Täyttä asiaa. Viime vuonna Räsänen toimitti, että liikenneturvallisuus parani, koska kuolonkolarit vähenivät..niillä kun ei sinällään ole tekemistä liikenneturvallisuuden paranemisen, vaan enemmänkin tuurin kanssa.
   No viime vuoden tilasto on taas rumempi, kukahan haastattelisi Räsäsen uudelleen asiasta?

   • avatar riitta nyqvist sanoo:

    Moro Harri!
    Räsänen olisi ehkä terveyspuolen ministerinä ollut jees.
    Sisäministerin tehtävissä lääkärin koulutus ei paljon paina.
    Ottamatta poliittisesti kantaa, Kari Rajamäki oli mielestäni
    todellinen asiantuntija ko. ministerinä.
    Joskus on tunne, että nykyisin ministereitä nimitetään tehtäviinsä
    tikkakisan tuloksen perusteella.
    Vaarana se, että avustajakaarti ja virkamieskunta
    oman intressi-suuntansa mukaisesti vie,
    – ministerin vikistessä.
    Myös joku yksittäinen, ministeriin kontaktia ottava kätilö,
    voi ”kaulana” kääntää pään.
    Riitta

   • avatar Lauri Kivimäki sanoo:

    Kun tulemme Helsingistä joko Lahdenväylää tai Hämeenlinnan moottoritietä, olen muutaman kerran siirtynyt niin sanotulle vanhalle tielle. Meno on niin villiä. Nopeusrajoitukset tuntuvat olevan ”paperia” oli alla minkälainen kottero tahansa. Muuta liikennettä ei seurata, ollaan kännykkä korvalla eikä viitsitä edes peileihin katsoa. Poliisin olen yleensä nähnyt vain kolaripaikalla. Että sellaista liikenteenvalvontaa. En ole aivan tottumaton kuski. Olen ajanut eläissäni varmaan 400-500000 km. Ehkä enemmänkin. Opettanut kolme lastani opetusluvalla. Yksi sai jopa kakkosvaiheessa ajo-opettajalta lausunnon:”Isäs on opettanut sinut hyvin ajamaan”

    • avatar Harri sanoo:

     Räsäsen aikana tehtyjen virheiden paikkaus vie useamman vuoden ihan poliisin peruskoulutuksen kestosta johtuen.
     Ei vain ole, ketä palkattaisiin. Eikä ole viimeisten tietojen mukaan oikein enää kunnollisia hakijoitakaan, koska poliisin maine varmana työpaikkana on työttömyysuutisten mukana saanut melkoisen kolauksen.
     Nyt vaan nautitaan tuloksista.
     Itse en pidä ns katupartioita ongelmana. Lähinnä mediassa on ounasteltu niiden syyllistyvän ylilyönteihin..( pahempihan olis toisaalta, jos lyönti osuu..) mutta toistaiseksi ei ole mitään sellaista uutista ollut.
     Entäs jos koululuokan vanhemmat sopivat vaikkapa koulun päättäjäisjuhliin Linnanpuistoon sovitusti valvomaan pilttejään. Sehän olisi hienoa sinänsä, onko sens katupartiointia, jos ei ole samanlaiset tuulitakit?
     Entä jos siellä alkaa tällainen ” lääppiminen” jonkun ihmsiryhmän taholta..oman muksun kohdalle sattuessa saattaisin ainakin itse syyllistyä jopa ylilyöntiin..

 17. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Minkähänlaisen kannan poliisijohto ja ministerit ottavat tähän PELLEPARTIOON joka mielsestäni oli provosoimassa tätä Odin partiota Tampereella, onneksi onnistumatta. Ei kannattaisia kaivaa verta nenustaan, seuraukset voivat olla arvaamattomat, mutta itse aiheutetut. Ajattelematonta touhua ja lapsellista.

 18. avatar riitta nyqvist sanoo:

  H. A-A Alanurkassa tänään
  ”Jokanaisella on kopelointihistoriansa.”
  Kyseinen toimittaja on ihan pihalla uudesta joukko-häirintäilmiöstä,
  joka on rantautunut myös Suomeen.
  Mitä tulee ”jokanaisen kopelointihistoriaan,”
  itselläni ei sellaista ole.
  Olen työssä ja yksityiselämässä
  liikkunut herrasmiesten joukossa,
  joita enemmistö suomalaismiehistä on.
  Riitta

 19. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  Luin ja mietin H A-An alanurkkakirjoitusta. Mietin onko Hän ollut nuori, vai vaivaako dementia. On tietysti mahdollista että olin nuorna pahemman luokan irstailija. Kun Kolmilammin tai Sotkalammen lavalla hitaan soidessa sai painaa nuoren neidon (silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo, vaikka eihän sitä silloin tiennyt vaikka yritys oli kova) rintaansa vasten ja poski poskea vasten taisi käsi joskus eksyä jopa pakaran päälle (ei toki haaruun), oi tunne suorastaan huumaava. Sitä muistelee vielä näin vanhanakin, oli se mukavaa aikaa (joka ei koskaan enää palaa.) Mutta asiasta viidenteen. Nuoret miehet ovat kokoontuneet vastaanottokeskuksessa TV:n ääreen katsoakseen uutisia. Alkaa insertti missä mies käpälöi puolialaston anorektikkoa. Mainostetaan jotain tulevaa Ylen musiikkiohjelmaa. Voiko nuorukainen käsittää, että kyseessä ei ole maan tavan esittely. Osaako Hän yhdistää esityksen musiikkiohjelmaan, jos ei kotimaassaan ole vastaavaa nähnyt. Voi myös syntyä vääriä mielleyhtymiä kun nainen hinkkaa mainoksessa takapuoltaan puun kylkeen (peräpukamavoide, eikä muu kutina).. Eräs maailmanmatkaaja sanoi kerran ei nähneensä minkään muun maan TV:ssä vastaavia mainoksia. Tiedä häntä.

 20. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Moro Lauri!
  On hienoa, kun sanot ”Sitä muistelee vielä vanhanakin…”
  Eikös joku ole laulanut, ”Vanha rakkaus ei ruostu, eikä sammu milloinkaan…”
  Olen huomannut kommenteistasi, että rakastat ja kunnioitat edelleen vaimoasi,
  se on asia jota arvostan suomalaisissa miehissä,
  jotka ovat löytäneet sen ainoan ja oikean.
  Mitä tulee H. A-A:n juttujen sisältöön, ne ovat valitettavasti niin ennalta arvattavia,
  ettei niiden tarkoitushakuisuudesta voi erehtyä.
  Ei tuontapaisilla sisällöillä turvapaikkaa hakevia naisia auteta, jotka ovat kulttuureissaan
  usein alistettuja, ajatellen tänne tullessaan toiveikkaana,
  että Suomi on demokraattinen maa, jossa nainen on tasa-arvoinen
  miehen rinnalla.
  Riitta

  • avatar Harri sanoo:

   Piti kerrankin käydä tuo jutu lukemassa ja olihan se tosiaan just sitä. Ennalta-arvattava on lievä sana.
   Varmaan kaikilla ihmisillä historiansa on, mutta ei näissä tapauksissa ole kyse edes lähes samasta asiasta.
   Lienee niin miehiä, kuin naisiakin, jota silloin tällöin joku hiukan sipaissut sieltä täältä, joku muistaa, joku ei. Jos kymmenkunta äijää piirittää nuolemista varten ja hakkaa äidin vieressä, sen varmaan muistaa ikänsä, jos sattuu omalle kohdalle, luulisin. On siinä eroa, varsinkin, jos joukkiot suunnittelevat temppunsa netissä etukäteen.

Jätä kommentti

css.php