Mitä ja missä Johannes Virolainen sanoikaan ja miksi, kuinka edustuksellinen demokratia toimii tai ei, mitä sivistys on, onko konsensus aina kaikkien yhteinen etu? Vastauksia, joita kaikki eivät halua kuulla.

Esipuhe: Tämä kirjoitus perustuu osin Leo Leppäsen blogiin ”JÄNNITTEITÄ HÄMEENLINNAN ELIITISSÄ”, osin muuhun julkiseen keskusteluun. Blogissaan Leo Leppänen esitti Erkki Strömbergille ja Tapani Silvolle toiveen, etteivät nämä enää koskaan esiinny hänen sivustollaan. Omasta puolestani lupaan Leo Leppäselle, etten enää koskaan esiinny hänen blogisivustollaan. Leppäsen kommentit poistetaan omalta sivustoltani sisältöön katsomatta. Leppänen tietää, miten voi halutessaan ja ilman jälkimutinoita palauttaa tilanteen entiselleen.

Vastauksia joita kaikki eivät halua kuulla

Olemme yhdessä valtuutettu Lulu Ranteen kanssa saaneet viime viikkoina ja päivinä ottaa vastaan neuvoja ja ojennusta siitä, miten kunnalliset päätökset tehdään ja edustuksellinen demokratia toimii. Palaute on kuorrutettu sivistyksellisellä paatoksella. Palaute herättää kysymyksiä, joiden vastauksia kaikki eivät halua kuulla.

Mitä ja missä Johannes Virolainen sanoikaan ja miksi?

Historialliset sitaatit tuppaavat ajan myötä irtoamaan asiayhteydestään, ja niitä käytetään varsin vapaasti milloin minkäkin tavoitteen teeskennellyn älykkäinä perusteluina. Johannes Virolaisen kuuluisan lentävän lauseen ”Kansa on puhunut, pulinat pois” käyttö on laajentunut yhteyksiin, joihin se ei lainkaan kuulu tai sovi. Virolainen hävisi Keskustapuolueen puheenjohtajuuden Paavo Väyryselle vuoden 1980 puoluekokouksessa. Kyse oli puolueen sisäisestä henkilövaalista  – häviönsä jälkeen Virolainen tuki puolueen sisäistä yhtenäisyyttä vaientamalla kannattajansa kuuluisalla tokaisullaan. Eduskuntaan ei hänkään olisi tokaisuaan koskaan sijoittanut.

Virolaisen siteeraaminen kuuluu eliitin valtaa säilyttävään puhetapaan. Puhetavassa annetaan ymmärtää, että demokraattisessa päätöksenteossa, kuten vaikka kaupunginvaltuustossa, enemmistön eli ”kansan” puhuttua vähemmistöön jääneiden pitäisi pidättäytyä päätösten kritisoimisesta (”pulinat pois”) ja toimia ikään kuin päätös olisi ollut yhteinen. Tällaista ei demokratian periaatteet, äänestäjien kuluttajansuoja tai edes kuntalaki kuitenkaan tue.

Esimerkiksi Heikki Notko opettaa meille Leppäsen blogissa demokratiaa Virolaisen sanoin sillä perusteella, että hän on seurannut valtuuston kokouksia ainakin vuodesta 2004 asti. No, voihan sitä katsella mikroaaltouuninkin pyörimistä vaikka kymmenen vuotta, eikä näkemänsä perusteella edelleenkään tiedä miksi soppakuppi lopulta kiehuu yli ja nakki räjähtää.

Kuinka edustuksellinen demokratia toimii tai ei?

Kunnan tapauksessa edustuksellinen demokratia tarkoittaa, että äänestäjät valtuuttavat valtuuston jäsenet tekemään päätöksiä. Valtuutetut eivät ole äänestäjien tahdon sitomia. Vaikka järjestelmä on yhdessä valittu, se ei ole vailla ongelmia, eikä se voi eikä saa olla kriittisen arvioinnin yläpuolella. Ongelmalliseksi edustuksellisen demokratian toiminnan tekee mm. esittelyvalta, esittelyvallasta johtuva vaihtoehdottomuus sekä monitasoinen päätöksenteko etenkin ryhmäkurin muodossa.

Hämeenlinnan hallintosäännön mukaisesti asiat päätetään valtuustossa kaupunginhallituksen päätösesityksen pohjalta (poikkeuksena tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan esitysoikeus). Kaupunginhallituksessa taas asiat päätetään valtaosin virkamiesten, yleensä kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan esittelystä ja päätösehdotukseen perustuen.

Päinvastoin kuin valtuuston kokouksia (tai vaikka mikroaaltouunin pyörimistä) seuraamalla voisi päätellä, esittelyvallasta johtuen päätös on usein käytännössä tehty ennen kuin kaupunginhallituksen rivijäsenet edes näkevät esityslistaa. Mitä yksityiskohtaisemmasta asiasta on kysymys, sitä varmemmin asia on näin. Yleistason strategiat voivat olla hyvinkin ”parlamentaarisesti” valmisteltuja, mutta esim. sen tulkinta, miten yksittäinen päätös toteuttaa strategiaa, on pitkälti esittelijän harkittavissa ja vallassa.

Esittelyvalta on siis erittäin suuri ja olemassa olevia valtarakenteita säilyttävä. Ongelmalliseksi asia tulee, jos esittelevät virkamiehet tekevät politiikkaa, ovat poliitikkoja tai pahinta, ovat poliitikkojen käsiohjauksessa tai päinvastoin. Herra meitä myös varjelkoon puhtailta ”New Public Management” -virkamiehiltä. Päätösesitykset valmisteleva yhteistyö johtavien virkamiesten ja johtavien poliitikkojen kesken ei ole heidän niin halutessaan parlamentaarista (eli kaikki puolueet vaihtoehtojen etsimiseen ja vertailuun osallistavaa) tai läpinäkyvää, eikä siitä jää asiakirjajälkiä. Vallasta tulee itseään säilyttävää. Tämä vaikutus on kunnallispolitiikassa ja Hämeenlinnassa erityisen suuri.

Demokratian ideaalissa kukin riippumaton valtuutettu päättää vaihtoehdoista, ja enemmistön kanta tulee toteutettavaksi. Todellisuudessa vaihtoehtoja ei ole, eikä mikään takaa enemmistön kannan tulevan valituksi. Viimeksi mainittu johtuu ryhmäkurista. Esimerkki: jos SDP:n 17 valtuutetun, Kokoomuksen 17 valtuutetun ja Vihreiden 3 valtuutetun ryhmät muodostavat kantansa yksinkertaisella enemmistöllä pohjaesityksen ja poikkeavan esityksen välillä, on pohjaesityksen kannalla siinä vaiheessa aidosti 9 + 9 + 2 = 20 valtuutettua. Jos Pro Hämeenlinna sitten tekisi yksimielisen poikkeavan esityksen, se saisi 22 valtuutettua taakseen. Valtuustossa äänet menisivät 37-22, vaikka todellisuudessa pohjaesitys olisi hävinnyt 20-39. Valtapuolueiden tukahduttavan ilmapiirin ansiosta suhdeluku voi olla tosiasiassa vielä huomattavasti suurempi pienen johtoeliitin sanellessa koko ryhmän mielipiteen.

Ryhmien esikäsittelemät enemmistöpäätökset eivät siten välttämättä aina tai edes useimmiten edusta enemmistön mielipidettä. Vielä vähemmän enemmistöpäätökset takaavat tässä ympäristössä päätösten hyvyyden, oikeellisuuden tai kuntalaisten edun mukaisuuden. Demokratian ja mielipidevapauden maassa jokaisen päätöksen, virkamiehen, poliitikon ja julkisen rahan käyttötavan ja -kohteen tulee olla jatkuvan arvioinnin kohteena.

Se mikä Heikki Notkolle on vuosina 2004-2009 näyttäytynyt riidattomana ja ”yhteistyökykyisenä” päätöksentekona, on edustanut rivivaltuutetun vaikutusmahdollisuuksien henkistä ja toiminnallista lamaa valtapuolueiden johtoeliitin puristuksessa. Jos ei olla tähtienvälisessä tyhjässä avaruudessa, jokaiselle voimalle tuppaa kuitenkin syntymään vastavoima. Perussuomalaisten ja Pro Hämeenlinnan missiona on rivivaltuutetun voimaannuttaminen ja päätöksentekoprosessin näkyväksi tekeminen kaupunkilaisille. Kyse on myös äänestäjän kuluttajansuojasta.

Tästä päästään eliitin valtaa säilyttävän puhetavan toiseen perusteemaan.

Mitä sivistys on?

Heikki Kokko toteaa sivistyksen varhaista käsitehistoriaa käsittelevässä artikkelissaan (Kasvatus & Aika 4 (4) 2010, ss.7-23) mm. näin:

Sivistyksen erikoisuus eurooppalaisessa katsannossa on sen laaja-alaisuus. Siinä missä monissa muissa kielissä tarvitaan kokonainen kulttuuriterminologia, suomessa voi periaatteessa selviytyä yhdellä käsitteellä, sivistyksellä. Sivistyksellä voi ilmaista niin yksilön henkistä kehittyneisyyttä, kuvailla käytöstapoja ja olemusta kuin viitata kansalliseen kulttuuriin. Sivistyksellä voidaan myös viitata siirtymiseen luonnontilasta järjestetyn yhteiskunnan puolelle. Monessa muussa kielessä kulttuurikäsitteiden keskinäinen jäsennys on paljon eritellympi.

Laaja-alaisesta, tarkentumattomasta sivistyskäsitteestä tulee valtaansa säilyttämään pyrkivälle vallan näppärä lyömäase. Esimerkiksi valtaeliitin piilossa pysyvien toimintatapojen esille tuonti sekä päätösten ja asemavaltuutuksen perusteella annettujen ”yhteisten” julkilausumien (vrt. tilausbudjetin julkistus) kritisointi leimataan riitelyksi, yhteistyökyvyttömyydeksi ja huonoiksi tavoiksi, ts. sivistymättömyydeksi. Ja kappas, määrittely laajenee ilman eri mainintaa kohteen koko luonteen kattavaksi: riitelijä eli eliitin arvostelija on myös henkiseltä, kulttuuriselta ja eettiseltä kehittyneisyydeltään jälkeenjäänyt, sivistymätön ja juntti. Tällainen ei voi osata mitään, eikä hänen mielipiteillään ole merkitystä. Hänet pitää eristää sotkemasta kunnon ihmisten ”vastuullista” asioiden hoitamista.

Asian valaisemiseksi kannattaa palata Heikki Kokon artikkelin mukana sivistyksen käsitteellisen muodostumisen alkuvuosiin 1817-18 ja J.J. Tengströmin kirjoituksiin esim. sanojen civilisation, kultur ja bildning eroista. Tengströmin mukaan civilisation tarkoitti vain ulkonaisia asioita: yhteiskunnallista kansalaisturvallisuutta, rauhaa ja mukavuutta. Kultur puolestaan oli Tengströmille edellistä korkeampaa. Se oli jotain, joka kohosi yhteiskunnan ja ihmisten ulkonaisten tarpeiden ja etujen yläpuolelle. Bildning taas oli Tengströmille sekä tietämistä että toimintaa, jossa yhdistyi sisäisesti tieto ja hyve. Tengströmin mukaan hyötyä ei pidä ymmärtää bildningin suoranaiseksi päämääräksi, vaan sen seuraukseksi ja hedelmäksi. Tengströmin mukaan ”todellinen älyllinen bildning saavutetaan ainoastaan rehellisen, terveen ja elävän ymmärryksen sekä maailman ja ihmisten sisäisen tuntemuksen kautta”. Se ei ollut kuivaa hengetöntä oppineisuutta eikä pinnallista maailman tuntemusta. Sitä ei liioin voinut saavuttaa ”seurustelemalla useiden erilaisten ihmisten kanssa”. Tengströmin mukaan tällainen sosiaalinen toiminta saattaa tehdä ihmiset ovelammiksi ja viekkaammiksi, mutta ei jalommiksi tai viisaammiksi. Todellinen bildning oli vapaata, harmonista ja filosofista ja se sisälsi hyvin selviä, järjellisiä ja tiedollisia kuin myös tiettyjä kokemusperäisiä asioita.

Tosiasiassa moraalittomimmat teot kanssaihmisiä kohtaan tehdään ehdottoman korrektisti neuvottelupöytien ääressä tai kättelyiden, halausten, poskisuudelmien, small talkin, golfin peluun ja urheilu- tai kulttuuritapahtuman vierasaition kippistelyn sävyttämissä leppoisissa tunnelmissa. Ulkoinen kohteliaisuus ja rationaalisten ihmisten kulttuurinen, sivistykseen kuuluvaksi laskettu taipumus välttää ristiriitoja ja yhteenottoja tarjoaa häikäilemättömille ihmisille täydellisen toimintaympäristön saavuttaa omat tarkoitusperänsä. Tällaisten ihmisten haastaminen ja heidän toimintatapojensa vastustaminen on helppo leimata sivistyksen ulkoisten tunnusmerkkien eli käytöstapojen vastaiseksi. Kyseessä on sivistyksen elementtien civilisation ja bildning, ulkoisten käytöstapojen ja sydämen sivistyksen keskinäinen taistelu.

Mikä johdatteleekin meidät eliitin valtaa säilyttävän puhetavan kolmanteen perusteemaan.

Onko konsensus aina kaikkien yhteinen etu?

Konsensus, kompromissi, yhteistyö – kaikki positiivisia, useamman tahon välisiä suhteita kuvaavia sanoja. Niiden kaikkien toteutuminen edellyttää, että osallistuminen edistää jokaisen osapuolen pyrkimyksiä haittoja enemmän. Helpointa tämä on silloin, kun jokaisen osallisen pyrkimyksenä on kaikkien yhteinen etu ja tästä edusta on edes jossakin määrin yhtenevä näkemys.

Erään nimettömäksi jäävän ja silloin tällöin siteeratun, eläkkeelle jääneen peruskoulun opettajan (liekö sama joka on aina käytetyn auton ainoa omistaja) näkemys kuulemma on, että noin 80 prosenttia suomalaisista on sivistymättömiä ja juntteja, ainoastaan 20 prosenttia on sivistyneitä. Jos edellinen pitää paikkaansa, valtapuolueetkin kuten Kokoomus ja SDP tarvitsevat junttien ääniä. Juntit pitää saada jotenkin ainakin uskomaan, että valtapuolueiden ja heidän etunsa ovat edes jossakin määrin yhteneväiset.

Eliitin ongelma on, että juntimmallekin kansanosalle on alkanut 90-luvun alun laman ja vuonna 2008 alkaneen romahduksen myötä valjeta eliitin etujen ja kaikkien muiden etujen ajautuvan yhä kauemmaksi toisistaan, usein vastakkaisiin suuntiin. Yhteisen näkemyksen puuttuessa on jatkuvasti vaikeampaa löytää kompromisseja, konsensusta tai yhteistyön muotoja, jotka olisivat myytävissä junteille, puhumattakaan että ne aidosti edistäisivät kaikkien osapuolien etua ja pyrkimyksiä.

Konsensuksen ja yhteistyön perään huutamisesta onkin tullut vain vähemmistön nollaamisen ja vallan säilyttämisen puhetapa. Panosten kovetessa ja loppupelin lähetessä käy yhä elintärkeämmäksi pysyä asemassa, jossa ”kaikkien yhteisen edun” määrittely pysyy valtapuolueiden eliitin käsissä. Kunnallisessa päätöksenteossa esittelyvallan suomin voimin tämä tarkoittaa sitä, ettei eliitin ole tarkoituskaan tehdä todellista yhteistyötä vähemmistön kanssa. Tähän on ainakin kaksi syytä:

1)      niin kauan, kuin eliitin oma voima riittää, sen itse määrittelemää ”yhteistä etua” ei haluta vaarantaa antamalla muille myönnytyksiä, ja

2)      muille myönnytysten antaminen lisäisi muiden kannatusta ja vähentäisi siten eliitin omaa voimaa (ks. kohta 1).

Sulle mulle -kauppaa on voitu käydy vuosikymmeniä niin rauhassa, että koko touhusta on kadonnut sekä riskin että väärin tekemisen tunne. Viime kuntavaalien jälkeen Hämeenlinnassa oli täysin uusi tilanne. Vastassa oli Pro Hämeenlinna, joka yksinkertaisesti kieltäytyi tekemästä kauppaa toisiinsa liittymättömillä asioilla, esim. kaupunginjohtajakysymys vs. jokin muu etu tai tavoite. Eliitin tiedossa oli, että pelkkä ehdotus tulisi heti julkiseksi – omelettia ei voi tehdä jos ei uskalla rikkoa munia. Seurauksena meidät leimataan yhteistyökyvyttömiksi ilman mitään ”kaupankäyntiä” – valtapuolueille tärkeissä asioissa meidän mukaan ottamisemme pilaisi yleensä koko diilin, toisiinsa liittymättömissä asioissa eivät kehtaa edes ehdottaa.

Jos epäilette esittelyvallan säilyttämisen tärkeyttä, niin katsokaa vain millaisen kaupan Kokoomus teki antamalla kaupunginjohtajuuden SDP:lle. Jokaiselle johtajalle pitäisi antaa se sata päivää ja Kenakkalan satku tulee täyteen vasta 8.1.2014. Jo nyt voidaan kuitenkin sanoa, että kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on täydellinen pannulappu Kokoomuksen kädessä. Hämeenlinnan todellinen kaupunginjohtaja on Juha Isosuo.

18 kommenttia artikkeliin “Mitä ja missä Johannes Virolainen sanoikaan ja miksi, kuinka edustuksellinen demokratia toimii tai ei, mitä sivistys on, onko konsensus aina kaikkien yhteinen etu? Vastauksia, joita kaikki eivät halua kuulla.”
 1. avatar riitta.nyqvist sanoo:

  Tervehdys Kari!
  Kiitos sisältörikkaasta blogistasi!
  Kymmenen pistettä varsinkin tästä
  ”Tosiasiassa moraalittomimmat teot kanssaihmisiä kohtaan tehdään ehdottoman korrektisti neuvottelupöytien ääressä tai kättelyiden, halausten, poskisuudelmien…”
  Tuon voin allekirjoittaa nimim. ”Kokemusta on”
  Olet yhteistyökyvytön ja riidanhaluinen, jos kyseenalaistat, heität uutta näkökulmaa valmiiksi päätettyyn pakettiin.
  Ihmiskunnan historia kertoo monta veristä tarinaa näistä ”korrekteista” kokoontumisista neuvottelupöytiin hymyillen,
  – teroitettu puukko selän takana.
  Toivottavasti v. 2014 tuo lisää aitoa avoimuutta Hämeenlinnan Raatihuoneen kokouksiin.
  T. Riitta

 2. avatar Lauri Kivimäki sanoo:

  En tode ota sen kummemmin kantaa kirjoituksesi osaan Leppäsest.ä .Olen kuullut tarpeeksi Hänen erinomaisuudestaan Forssan hallinossa (lienee Hänen oma mielipiteensä, ja ainoa). Muuten tuntuu ettei Hämeenlinnan politiikassa muutu mikään. En edelleenkää vastusta kaupungin kehittämistä, mutta Euroopan suurimman Autotalon kanssa on vetkuteltu jo liian pitkään. Lisäksi pidän todella upeana ajatusta Vanajanrannan tapahtuma-alueesta. Aluehan piti saada todellakin kaupungille puhtaasti sijaintinsa puolesta. Mutta, mutta minusta tuntui taannoin suorastaan irvokkaalta, kun jokin kaupungin palveluksessa oleva turhake ylisti 80-100.000 henkilön katsojamääriä. Mistä näitä onnistutaan palkkaamaan kaupungin palvelukseen (huippuina Lindberg ja Mäkelä yms) Joudunkohan oikeutee,koska en halua esiintyä nimimerkillä (kuten esim epätietoinen maalta). Tapahtuma-alueen liikennejärjestelyjä ei ole taaskaan ajateltu kiimoissaan. Jos tavoiteltava katsojamäärä halutaan saavuttaa on nykymeinigillä autojonot Tuulokseen, Riihimäelle, Parolaan yms. Mutta ehkä Vekka kaupungin suosiollisella avustuksella hoitaa savuttavalla kalustollaan senkin asian. T Vekkahan ei tietysti voi mitenkään asioihin Eihän Hämeenlinnan korruptiopolitiikassa Koskaan.

 3. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Luulin jotta Kenakkala otettaisiin Hanuripartioon mukaan, onhan Isosuo siellä tiiviisti ollut. Jos Karin väittämä pitää paikkansa onkin Kenakkala ulkona kuin lumiukko tai Leppänen.

  Leppäselläkin oli kuvitelma ennen edellisiä vaaleja jotta hänet valtuustoon valitaan niin että heilahtaa ja saa paikan Hanuripartiossa. Innoissaan hän jo johtokuntapaikkoja jakoi itselleen blokeissaan, ilmeisesti koska kaupungin yhtiöitten johtokunta kokouspalkkio on suurempi kuin lautakunan ja paikka vähätöisempi. Harmi että poisti ne meidän luettavista.
  Hähän onkin ainut blokisti joka on systemaattisesti piilotellut aikaisemmat kirjoituksensa.

  Kertoisiko joku meille tietämättömille: Mitä Kenakkala on saanut kolmessa kuukaudessa aikaiseksi?
  Minä en ole koskaa työelämässä voinut olla kolmea kuukautta niin etten voisi sanoa tein tätä tein tuon!

 4. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Minustakun tämä nimimerkki ”Vaaka”n olis pitäny kommenttinsa tänne heittää, tätä palstaa immeiset lukee ja kommentoi!

  Lainaus Vaakalta!

  ”Tuohon Leppäsöintiin täytyy tarttua siinä mielessä että Leo Leppänen on kyllä ylittänyt sopivaisuun rajat jo monessa suhteessa menne tullen. Herra näyttää ottaneen jonkin asteisen diktaattorin roolin täällä blogeissa. Vaikka keskustelu käy kuumana muissakin avauksissa ei kukaan poista kommentteja, jaa porttikieltoja, saati paljastele nimimerkkejä, niinkuin herra Leppänen katsoo asiakseen. Olettaisi että vanhempi asentaja osaa pitää jo jäitä päähineessään, eikä ota kaikkea niin henkilökohtaisesti. Em. Kertonee ennenmuuta herran huonosta itsetunnosta.”

 5. avatar Jari Mäkelä sanoo:

  Näyttää hiukka siltä että herra Leppänen ajaa itse itsensä sivuraiteelle tempuillaan näillä areenoilla. Minusta on enempi sivuston ylläpidon asia asettaa porttikieltoja ja poistaa kommentteja jos niikseen tulee. Juurikaan muuta lisättävää ei itse tekstiin ole kuin se, että aika vieraaksi on kaupungin ykkösjohtaja rivikuntalaiselle jäänyt.

  • avatar Saara Finni sanoo:

   Ei voi olla totta!
   Jaksaako joku vieläkin lukea Leppäsen juttuja? Itse lopetin jo kauan sitten.

   • avatar Tapani Silvo sanoo:

    Saara! Leppäseltä pulppuaa, vaikka ei niitä lukisikaan!
    Tapsa

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Saara, täytyy mun sen verran Leppäsiä lukea jotta tietää mitä hän taas on minulta kieltänyt!

 6. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Leppänen taannoin ilmoitti lopettavansa oman blokinsa koska Hä-San blokisivuista oli hänen mielestään tullut ”persuareena”.
  Sittemmin hän palasi kirjoittelemaan entistä ärtyneempänä ja haluaa hallita nyt omaa sivustoaan ”persutartunnalta” kommentikielloin yms.
  Ilmeisesti hän haluaa jakaa keskustelijat niihin (20%) jotka saavat osallistua hänen palstalleen ja niihin (80%) jotka ei sinne saa tulla kirjoittamaan.
  Edellisen perusteeksi lainaus Karilta:
  ”Erään nimettömäksi jäävän ja silloin tällöin siteeratun, eläkkeelle jääneen peruskoulun opettajan (liekö sama joka on aina käytetyn auton ainoa omistaja) näkemys kuulemma on, että noin 80 prosenttia suomalaisista on sivistymättömiä ja juntteja, ainoastaan 20 prosenttia on sivistyneitä.”
  Menipä jako niten tahansa on lukevan yleisön harmi jos täällä ei enää kaikki saakkaan vapaasti kommentoida ja kenen tekstejä vaan.
  Onhan ymmärrettävää jotta Leo Leppänen haluaa korottaa itsensä lähelle Hanuripartiota ja katuu aikaisempia heittojaan Iisakin yms suuntaan jonka vuoksi saikin vain ”Helsteenin kommunalkan laskiänpäri kantajan” roolin jota uskollisesti yrittää hoitaa jälleen täällä palstoilla.

 7. avatar Erkki Imppola sanoo:

  Haluaisin lisätä Karin juttuun erään näkökulman eli sitoutumisen. Tarkoitan sillä sitä, että jos sinut (kuka hyvänsä) hyväksytään johonkin kuppikuntaan, niin sinulta saatetaan vaatia vala tai joku muunlainen osoitus sitoutumisestasi. Vastineeksi saat aidan ympärillesi, jonka sisäpuolella voit tuntea olosi turvalliseksi. Samalla kuitenkin sinun edellytetään kuuntelevan ainoastaan kuppikuntasi auktoriteetteja ja noudattavan heiltä saamiasi ohjeita. Uteliaisuuden suuntautuminen toisaalle luetaan synniksi, josta seuraa rangaistus ja ojennus. Jos opi ei mene perille, niin sinut heitetään ulos koko kuppikunnasta, jolloin menetät ystäväsi ja tukijasi. Saatat menettää työpaikkasikin. Mihin sinä sitten joudut? Ei ystäviä, ei työpakkaa, ei ideologista kotia, ei tukijoita. Oletko varma, että kestät sellaisen henkisen yksinäisyyden? Ehkä onkin parasta pysyä ruodussa, ettei tapahdu henkistä ja aineellista romahdusta. Olet kuppikuntasi vanki lopun ikääsi. Sinun on ajateltava heidän ajatuksiaan. Et saa kiinnostua muiden ajatuksista puhumattakaan siitä, että saisit olla eri miltä omiesi kanssa. Kaikkein pahin synti olisi tukea jotain kuppikukunnan ulkopuolelta tulevaa ajatusta, vaikka se kuinka sinua miellyttäisi ja vastaisi sinun moraalikäsityksiäsi. Vähin eri sinun aivosi mukautuvat ja alat ajatella kuppikuntasi ajatuksia omina ajatuksinasi. Ryhdyt puolustamaan vaikkapa blogikirjoituksin kuppikuntaasi. Jos olet tarmokas, niin sinua voidaan ehdottaa joihinkin vaaleihin ehdokkaaksi ja ehkä valitaankin. Saatat päästä kuppikuntasi eliittiin tai sinut voidaan valita johonkin virkaan. Kuulostaako houkuttelevalta? Kumpi vaihtoehto on parempi? Pudota kaiken ulkopuolelle, mutta säilyttää moraalinen itsenäisyys vai myydä pariaatteensa ja moraalinsa ja saavuttaa asema yhteiskunnassa.

  Erkki Imppola

 8. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Meniköhän se jotenkin näin.
  Ken latuja hiihtää hän ladun on vanki, vain vapaata on vain umpihanki…
  Ja:
  Ken härillä kyntää hän härjistä puhuu…

 9. avatar Heikki Notko sanoo:

  Hei vaan opistoinsinööri, Kari Ilkkala! ensin ajattelin, että en viitsi vaivautua ja ”alentua” niihin minua mollaaviin ja vähätteleviin näkemyksiisi.. Minulla oli useana vuonna kaltaisesi ”palikkainsinööri” esimiehenä. Hän oli ensimmäisessä esimiestehtävässä, opiskelunsa jälkeen! Hän oli laiska ja flegmaattinen, sekä tosikko ja tiukkapipo. Meitä oli tasan kolme teknikkoa, hänen alaisenaan ja johdettavanaan. Joten sen pitäisi olla ns. helppo homma! Vaan eipä ollutkaan, hän oli epävarma, poukkoileva päätöksissään ja halusi ja janosi mielistelyä ja takapuolen nuolentaa! Minä en siihen ”alistunut” vaan saatoin sanoa joskus kipakastikin, mitä ajattelin! No meillä nyt kuitenkin meni suht. koht. mukavasti ja se taas perustui siihen, että me hänen alaisensa olimme kaikki häntä iäkkäämpiä ja meillä kaikilla oli tosi hyvä ammattitataito, osaavuus ja motivaatio sekä halu tehdä hartiavoimin työtämme.
  No kaikki sujui ihan mukavasti, kunnes toinen kolleegoistamme osti itselleen oman yrityksen ja toinenkin hakeutui uuteen toimipaikkaan.
  No sitten heidän tilalleen palkattiin entinen alkoholisti, sekä Hämeenlinnan teknikko, joka oli ollut ammattikursssin oppilaana. Mitään aikaisempaa esimieskokemusta ei kummallakaan ”herralla” ollut.
  No yksikön johtajanakin oli naisekonomi joka oli ollut aiemmin AKP:n kauppakirjeenvaihtajana. Mitään muuta kokemusta hänellä ei ollut opiskelunsa jälkeen.
  No mitä opimme tästä, olen edelleenkin sitä mieltä, että meillä Suomessa on todellinen ongelma, kun meillä on liian paljon huonoja ja kyvyttömiä esimiehiä, ja meillä johdetaan titteleillä, sekä oppiarvoilla, eikä henkilökohtaisilla kyvyillä ja persoonalla.
  Minä en osaa enkä halua pokkuroida ketään, enkä osaa enkä halua nuoleskella ketään tai pitää ketään jalustalla.
  Olen pikemminkin ”kerisari ilman vaatteita” sadun pikkupoika.
  Puolueenne puheenjohtajan slouganit ja heitot alkavat olla jo loppuun kaluttu luu. Hänen viimeiset tokaisunsa päämisteri Kataisesta ja valtionvarainministeri Urpilaisesta, sadun ”hannuna ja kerttuna” tai kaksipäisestä sini-punakynästä olivat riman alitus! Heitot olivat tasoa Matti Nykänen tai Toni Halme. Mutta mitä muuta voikaan odottaa Veikko Vennamon ihannoijalta ja imitoijalta.
  Wikipedian mukaan, populismi tarkoittaa, kansansuosion usein kiihotuksellisin keinoin tähtäävää poliittista toimintaa!
  Populisitit vastustavat suuryritysten ja talouselämän valtaa, mutta suhtautuvat yleensä, VIHAMIELISESTI perinteiseen työväenliikkeeseen. Eli ei se Perussuomalaset ainakaan mikään työväestön etujen ajaja, eikä puolestapuhuja olen vaan pikemminkin päinvastoin. Varsinkin sinä ja Lulu tiedätte sen entisinä kokoomuslaisina ja porvareina. Porvarit olivat entisinä aikoina kauppiaita, sekä itsenäisiä ammatiharjoittajia.
  Ette te Lulun kanssa oie ollenkaan mökin mummon, pieneläkeläisen tai siivoojan ja Kelan peruspäivärahalla elävän pitkäaikaistyöttömän asialla, vaan aivan tasan tarkkaan ainoastaan ja vain itsekkäästi omalla asiallanne!
  Lulu tähtää ja haluaa vimmatusti kansanedustajaksi. Hän tekee jo nyt eduskuntavaalityötä!
  Miten voi suhtautua henkilöön, jolla ei ole raliteetit hallinnassa. Hän ilmoitti, kunnallislvaalien jälkeen, että hän haluaa valtuuston tai kaupunhallituksen puheenjohtajaksi! Vaikka hän olikin ääniharava ja sai eniten ääniä, ei se vielä takaa tai edellytä mitään. Puolueet käyvät neuvottelut, saamiensa valtuustopaikkojen pohjalta, joka ei sitä ymmärrä, eikä hyväksy. ei ole kyvykäs toimimaan kaupunginvaltuutettuna, puhumattakaan kaupunginhallituksen jäsenyydestä!
  Pitää sisäistää edustuksellinen enemmistödemokratia, ei sen vaikeampaa ole, eikä mitään rakettitiedettä!
  Jos perussuomaisilla olisi valtuustossa, sekä kaupunginhallituksessa enemmistö, niin te jyräisitte mieleisiänne päätöksiä ja toimisitte, kuten vanhat tai hallitsevat puolueet.
  Se ”Levigate” jutun huono ja laiska, sekä välinpitämätön, ammattitaidoton tutkinta ihmetyttää?
  Mutta ehkä se on niin, että ei korppi korpin silmää noki: sehän on tunnettu tosiasaia, että perussuomalaiset on tunnetusti, paitsi junttien puolue, niin myös poliisipuolue. Nykyisen Hämeenlinnan valtuustossakin on perussuomalaisten valtuustoryhmässä kolme poliisia kymmenestä, eli 30 prosenttia.
  Otetaan tässä vain yhtenä kuriositeettina, eläkkeellä olevan poliisin työskentely kansalaisopiston puuharrasteryhmässä, Hän teki Joulun alla saapasrenkejä lastulevystä!
  Olen itsekin niitä tehnyt useitakin ja aina suomalaisesta koivusta eli koko puusta.
  Loppuun vilelä muutama näkemys ja toteamus. Ennenvanhaan kun asuin maalla, lapsena ja nuorena, niin sielläpäin oli tapana halveksia ja naureskella, kylän hiukan höyrähtäneille, juoruämmille.
  Osaavat ja haluavat sitä näköjään, vielä nykyäänkin jopa kouluttautuneet ja itseään sivistyneinä pitävät, jopa miehetkin levitellä ja antaa lehdistölle uutisoitavaksi uutisankkoja ja perättömiä juoruja., sekä huhuja, jotka perustuvat ainoastaan kolmannen käden suusanalliseen ”tietoon”
  On siellä EU parlamentissakin eräs diblomi-insinööri, Satu Hassi, josta ei uskoisi mielipiteidensä ja lausuntojensa perusteella, että hän on ylioppilas ja hänellä on korkeakoulututkinto!
  Sama tulee mieleen, kun lukee ja kuuntelee Lulu ranteen kirjoituksia ja mielipiteitä!

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Huomenta Heikki Notko,

   kirjoitit: ”…meillä Suomessa on todellinen ongelma, kun meillä on liian paljon huonoja ja kyvyttömiä esimiehiä, ja meillä johdetaan titteleillä, sekä oppiarvoilla, eikä henkilökohtaisilla kyvyillä ja persoonalla.”

   Lastulevyn liikakäytön lisäksi Suomella on monta muutakin ongelmaa, ja edellä mainitsemasi on yksi merkittävä. Siksi me Perussuomalaiset (etenkin Lulu Ranne) olemme pitäneet tikun nokassa kaupungin ja sen strategisten yhtiöiden johdon arviointi- ja valintaprosesseja. Jostakin syystä näiden organisaatioiden kehittymisen kannalta avainprosessien kehittäminen ja näkyväksi tekeminen on valtapuolueiden johtoeliitille pahinta myrkkyä.

 10. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Heikki Notko kirjoitti:

  ”Suomessa on todellinen ongelma, kun meillä on liian paljon huonoja ja kyvyttömiä esimiehiä, ja meillä johdetaan titteleillä, sekä oppiarvoilla, eikä henkilökohtaisilla kyvyillä ja persoonalla.”

  Tuokin oppiarvo on joutunut romukoppaan kun Hanuripartion johdolla Hämeenlinnan johtopaikat ja pikkunilkkien puuhapajat perustettiin!

 11. avatar verkot tötterölle sanoo:

  Pelko ohjaa hanuripartiota ja siksi myös eläkeläiset on valjastettu toimintaan mukaan palkkion tai mahdollisen viran saannin toivossa.

  Lainaus: ”Uuden tutkimuksen mukaan virallisiin kertomuksiin luottavat esittävät näkemyksiään vihamielisemmin kuin virallisia kertomuksia epäilevät. Käyttäessään salaliittoteoria-termiä lyömäaseena he ilmentävät CIA:n kampanjaa, joka käynnistettiin presidentti Kennedyn murhan viralliseen selitykseen kohdistuneiden epäilyjen mitätöimiseksi ja epäilijöiden mustamaalaamiseksi.”

  http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=8569
  http://utpress.utexas.edu/index.php/books/dehcon

 12. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Vartoilihan Leppänen jo viime vaalien jälkeen saavansa vähintään hallituspaikan näistä kaupungin kustantamista ”leikkifirmoista” joissa pikkunilkit saa potee suurta johtajaa.

 13. avatar Mikko L sanoo:

  Hyvä Heikki Notko. Luin tarinasi läpi sanasta sanaan ja minulle tuli vain yksi kysymys mieleen:

  Onko joku sanonut sinun olevan sivistynyt vai aloitko vain itse tituleeraamaan itseäsi sellaiseksi?

 14. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Hyvää uutta vuotta
  Kaikesta huolimatta HYVÄÄ UUTTA VUOTTA meille kaikille suomalaisille ja vähän muillekin sano
  Aarno Jii

Jätä kommentti

css.php